University of Oulu

Environmental, social and economic impacts of organic, Fairtrade soybean production in Brazil : risk assessment study for Paraná state

Saved in:
Author: Itó Corrêa, Andreíza1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312005
Language: English
Published: Oulu : A. Itó Corrêa, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pongracz, Eva
Reviewer: Pongracz, Eva
Hietala, Sanna
Description:
This work assessed the environmental, social and economic impacts associated with the production of soybeans in Brazil. Standards and legislation for organic and Fairtrade production are investigated. Based on the literature review, a Risk Assessment of organic and Fairtrade soybeans from Paraná-Brazil was performed using a risk matrix. The risks were assessed based on scientific articles, newspapers, and reports to consider the view from different stakeholders such as farmers, population, and importers. Risks were classified by levels (level 1 as the lowest, and level 5 as the highest). Two matrices were produced; one from the farmers’ point of view and the other form the importers’ point of view. The analyzed negative events that produces the risks are: Social conflicts; Working conditions; Limestone extraction and use; Deforestation; Pesticide contamination; Nutrient contamination; Erosion; Weather conditions; Weed, pests, and diseases; GM contamination; Lack of inputs; Infrastructure; Price and Supply vs. Demand; and Fairtrade popularity. From the analysis, it was possible to conclude that risks, in general, are higher for farmers. However, organic and Fairtrade certifications reduce the environmental, social and even economic risks. Notwithstanding, there are risks related to market requirements, which can lead to the loss of certification. The matrices presented on this study can be utilized as starting point for risk analysis and management. Farmers, cooperatives, and importers who deal with the cultivation and trade of organic and Fairtrade soybeans from Paraná-Brazil can benefit from understanding the environmental and social risks associated with the production methods. Ultimately, this can be used in prioritization and decision making regarding risk management strategies.
see all

Tässä työssä analysoitiin soijan Brasilian tuotantoon liittyviä ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tarkasteltiin luonnonmukaista ja reilun kaupan tuotantoa koskevia standardeja ja lainsäädäntöä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella laadittiin riskimatriisi, jonka avulla tehtiin riskiarviointi Paraná-Brasiliassa tuotetuille luonnonmukaisille ja reilun kaupan soijapavuille. Vaikutusten suuruus ja todennäköisyys arvioitiin tieteellisten artikkeleiden, sanomalehtien ja raporttien perusteella, eri sidosryhmien, kuten maanviljelijöiden, väestöryhmien ja maahantuojien näkökulmista. Riskit luokiteltiin tasoilla (taso 1 oli alin ja taso 5 korkein). Arviointia varten tuotettiin kaksi matriisia;. toinen matriisi tuotettiin viljelijän näkökulmasta ja toinen maahantuojan näkökulmasta. Analysoitavat riskit olivat: yhteiskunnalliset ristiriidat, työolot, kalkkikiven louhinta/hankinta ja käyttö, metsäkato, torjunta-aineiden saastuminen, ravinnekuormitus, eroosio, sääolosuhteet, rikkakasvit, tuholaiset ja taudit, GM-kontaminaatio, panosten puute, infrastruktuuri, hinta ja tarjonta vs. kysyntä sekä Reilun kaupan hyväksyttävyys. Analyysistä voitiin päätellä, että riskit ovat yleisesti korkeammat viljelijöille. Tulosten perusteella havaittiin selvästi, että orgaaniset ja Reilun kaupan sertifikaatit vähensivät ympäristöllisiä, sosiaalisia ja jopa taloudellisia riskejä. Kuitenkin kyseisiin markkinoihin liittyi riskejä, jotka voivat johtaa sertifioinnin menettämiseen. Tässä tutkimuksessa esitettyjä matriiseja voidaan käyttää lähtökohtana riskianalyysille ja -hallinnalle, soijan tuotannon ja maahantuonnin arvioinnissa., Luomun ja Reilun kaupan tuotantotapojen mukaisesti tuotetun Paraná-Brasiliaisen soijan viljelijät, osuuskunnat ja maahantuojat, voivat hyötyä tuotantoon liittyvien ympäristö- ja sosiaalisten riskien ymmärtämisestä ja edelleen, voivat priorisoida tärkeimmät riskit ja päättää hallintastrategioista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Andreíza Itó Corrêa, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.