University of Oulu

Linnanmaan joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen

Saved in:
Author: Nissinen, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312009
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nissinen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Merisalo, Virve
Reviewer: Merisalo, Virve
Vesajoki, Tuomo
Description:
Oulun ammattikorkeakoulun pääkampus siirtyy Linnanmaalle vuonna 2020. Pääkampuksen siirtymisen myötä Linnanmaan kampusalueella opiskelee ja työskentelee lähitulevaisuudessa yhteensä noin 20 000 henkilöä. Pääkampuksen siirtyminen toiselle puolelle kaupunkia muuttaa joukkoliikenteen kysyntää ja edellyttää joukkoliikenteen kehittämistä. Työssä etsitään uusia reittivaihtoehtoja, joilla voidaan vastata kasvavaan, Linnanmaan suunnan joukkoliikenteen kysyntään. Työ koostuu teoriaosuudesta ja varsinaisesta tutkimuksesta. Tutkimusta tehdään hyödyntämällä paikkatieto-ohjelmia sekä Emme-sijoitteluohjelmistoa, jolla tuotetaan liikenne-ennusteita. Työssä tarkastellaan kolmea suuntaa, joilta liikennemallilla tutkitkaan uusia joukkoliikenteen reittivaihtoehtoja Linnanmaan kampusalueelle. Suurin syy miksi joukkoliikenteen ei koeta soveltuvan Linnanmaalle tehtäviin työmatkoihin on sen hitaus. Yksi joukkoliikenteen tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä onkin sen nopeus. Opiskelijoiden mukaan ruuhkabussit ovat suurin syy, miksi joukkoliikenne ei sovellu opiskelumatkoille. Tutkittavien reittivaihtoehtojen tavoitteena on nopeuttaa matka-aikaa ja tarjota myös ydinkeskustan ohittavia yhteyksiä, jotta ruuhkaa keskustan ja Linnanmaan välillä voidaan helpottaa. Reittivaihtoehtoja suunniteltaessa huomioidaan maankäytön kehittyminen lähivuosina ja etsitään potentiaalisia alueita, joilta voisi olla kysyntää suoralle linjalle kampusalueelle. Tarkasteltavat alueet ovat Kempele, Toppila ja Hiukkavaara. Kempeleen ja Hiukkavaaran osalta tutkitaan myös reittivaihtoehtoja, jotka hyödyntävät moottoritien parantamishankkeessa rampeille rakennettavia pysäkkejä. Liikennemallilla tutkitaan miten joukkoliikenteen kokonaismatka-ajat ja sen myötä joukkoliikenteen matkamäärät muuttuvat uusilla reittivaihtoehdoilla. Kaikilta tutkituilta suunnilta valitaan potentiaalisin reittivaihtoehto ja diplomityön tuloksena esitetään ehdotus parannetusta linjastosta. Tuloksena esitetyn parannetun linjaston myötä todettiin, että joukkoliikenteen matka-aikaa voidaan lyhentää yhdellä, moottoritietä hyödyntävällä linjalla laajasti ympäri Oulua. Samainen linja kasvattaa myös joukkoliikenteen matkamääriä laajalla alueella. Parannetulla linjastolla voidaan edistää Linnanmaan kampusalueen saavutettavuutta ja tarjota henkilöauton kanssa kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja nykylinjastoon verrattuna, etenkin Kempeleen suunnalta. Työn tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan muita kaupunkeja, koska kyseessä on Oulun seudun liikennemallilla saadut tulokset ja tutkimuskohteena on ollut Oulun seutu. Liikennemallilla tehtävää vertailua, jota tässä työssä on tehty, voidaan toki hyödyntää muuallakin seutujen, kuntien tai kaupunkien omilla liikennemalleilla. Oulun kaupungilla on mahdollisuus hyödyntää työn tuloksia joukkoliikenteen kehittämiseksi.
see all

The main campus of Oulu University of Applied Sciences will move to Linnanmaa in 2020. Due to the move of the main campus there will be about 20 000 people studying and working in Linnanmaa campus in the near future. Moving the main campus of Oulu University of Applied Sciences to other side of the city will change the demand of the public transport and requires developing of the public transport access. In this Master’s thesis new routes for public transport are searched. Goal for those new routes is to answer the growing demand of Linnanmaa’s public transport. This Master’s thesis consists of theoretical part and actual study. Study was made using Geographic Information Systems and Emme software for traffic and transit assignments. In this Master’s thesis Emme software is used to examine new public transport routes to Linnanmaa campus from three different areas. Areas which potential is studied in this Master’s thesis are Kempele, Toppila and Hiukkavaara. The main reason why public transport isn’t used when commuting to Linnamaa campus is because it is slow. One of the main competitiveness factors of public transport is its speed. The main reason why public transport isn’t suited for student’s trips to Linnanmaa campus is because of the crowded buses. The goal of the new routes studied in this thesis is to speed the travel time and offer routes that bypass the city center of Oulu. Bypassing the city center will shorten the travel time and also makes the busses between city center and Linnanmaa less crowded. Development of land use is taken into consideration while planning the new routes and searching potential areas that could have enough demand for new route to Linnanmaa. The highway through Oulu is improved and new bus stops will be built on the ramps of the highway. Surveyed routes from Kempele and Hiukkavaara will partly exploit the highway and the new bus stops. How the new routes effect on the travel time and on the number of the passengers is tested with Emme software. The most potential route is chosen from all three areas and as a result of this Master’s thesis, proposal of the new, improved public transport route network will be presented. As a result of the new improved public transport route network it was founded that travel time can be shorten from a wide area with one route that travels on highway and uses the new bus stops. Because of the shortened travel time also number of passengers will increase in a wide area. With the improved public transport route network, it is possible to improve the accessibility of Linnanmaa campus and offer more routes that can compete with car especially from Kempele. Results of this Master’s thesis cannot be directly generalized because the study was made with Emme software that is based on traffic in Oulu. Basic principles of this study can be exploited in other cities with their own traffic models. City of Oulu can exploit the results of this thesis in order to improve the public transport.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Nissinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.