University of Oulu

Sukupuoliroolien ja sukupuolistereotypioiden rakentuminen kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvissa

Saved in:
Author: Saunavaara, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312020
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Saunavaara, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:
Tutkimus käsittelee kuudesluokkalaisten tulevaisuuskuvien kautta rakentuvia sukupuolirooleja ja sukupuolistereotypioita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin tulevaisuuskuvat mukailevat perinteisiä sukupuolirooleja ja -stereotypioita sekä miten näitä perinteisiä stereotyyppisiä rooleja rikotaan. Oppilaiden tulevaisuuskuvien pohjalta tulkitaan, mitä sukupuoli merkitsee, millaisia velvoitteita ja oikeuksia se tuo sekä millaisia arkisia tapoja sukupuolesta seuraa. Tulevaisuuskuvien pohjalta tutkimuksessa tulkitaan myös sukupuolten tasa-arvon tilaa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena on päivittää tietoa siitä, miten sukupuoli ja sen stereotyyppiset roolit vaikuttavat nykypäivän lasten ajatteluun ja valintoihin. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus abduktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa esille tulevat sukupuolistereotypiat, sukupuoliroolit sekä jaot feminiinisiin ja maskuliinisiin ominaisuuksiin nousevat aikaisempien tutkimusten pohjalta. Tässä työssä sukupuoli nähdään kulttuuriin sidonnaisena ja sukupuolisosialisaation kautta tuotettuna ilmiönä. Tutkimusaineistona käytetään kuudesluokkalaisten tekemiä kirjoitelmia omista tulevaisuuskuvistaan (n=28). Tutkimuskysymyksinä esitetään: 1) Miten perinteiset sukupuoliroolit ja -stereotypiat näkyvät oppilaiden tulevaisuuskuvissa? 2) Rikotaanko perinteisiä sukupuolirooleja ja -stereotypioita oppilaiden tulevaisuuskuvissa, ja jos rikotaan, niin millä tavoilla? Tämän tutkielman perusteella oppilaiden tulevaisuuskuvissaan kuvaama arki näyttäytyy kenttänä, jossa perinteiset sukupuoliroolit ja -stereotypiat osittain yhä vallitsevat. Tutkimuksessa niin ammatit, harrastukset ja vapaa-aika sekä perheiden sisäiset käytännöt sisälsivät paljon perinteisiin ja stereotyyppisiin sukupuolirooleihin sidoksissa olevia käsityksiä. Tulevaisuuskuvissa tosin myös rikottiin perinteisiä sukupuolten rooleja ja niissä oli viitteitä sukupuolten tasa-arvoistumisesta. Kirjoitelmista voidaan siis nähdä tasapainoilua perinteisten näkemysten ja tasa-arvoisten käsitysten välillä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Saunavaara, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.