University of Oulu

Kulttuurien kohtaaminen varhaiskasvatuksessa : varhaiskasvattajien näkökulma

Saved in:
Author: Leppänen, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312022
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Leppänen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:
Lisääntyneen maahanmuuton myötä kulttuurien kohtaaminen on väistämätöntä. Jokaisella ihmisellä on erilaiset valmiudet kohdata vieraita kulttuureita. Onnistunut kohtaaminen varhaiskasvatuksessa voi vaikuttaa suuresti yksittäisen lapsen sekä koko perheen elämään ja pärjäämiseen uudessa maassa. Teoreettisena pohjana tässä tutkielmassa on interkulttuurisen kompetenssin käsite sekä siihen liittyvä Bennettin (1993) interkulttuurisen sensitiivisyyden määritelmä ja aiemmat tutkimukset (mm. Jaakkola 2009; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002), joissa on tutkittu suomalaisten asenteita maahanmuuttajiin yleisesti sekä heidän kohteluaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Tutkielmassa tutkitaan varhaiskasvattajien kokemuksia, tuen tarpeita ja valmiuksia erilaisten kulttuurien kohtaamiseen. Tutkimuskysymyksinä tutkielmassa ovat: 1. Minkälaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta ja mitkä asiat auttavat näissä kohtaamisissa? 2. Minkälaista tukea varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee tarvitsevansa monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa? 3. Miten interkulttuurinen sensitiivisyys näkyy varhaiskasvattajien vastauksissa? Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena fenomenografisena tutkielmana. Aineisto on kerätty internetissä kyselylomakkeella. Kyselylomaketta levitettiin sekä sähköpostilla, että Facebookin kautta. Kyselylomakkeeseen vastasi 97 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Keskeisenä tuloksena aineiston pohjalta voidaan sanoa, että varhaiskasvattajien kokemukset monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta vaihtelivat positiivisesta negatiiviseen. Suurimmat haasteet koettiin kommunikoinnissa kielimuurin vuoksi. Kulttuurien tai uskontojen erilaisuus koettiin haastavana muun muassa erilaisen aikakäsityksen tai ruokavalion vuoksi. Työntekijä tai asiakas voi kuitenkin omalla toiminnallaan helpottaa kohtaamisia. Avoimuus ja kunnioitus helpottavat yhteistyön onnistumista. Suurin osa vastaajista ilmaisi, ettei tarvitse tukea eri kulttuurien kohtaamiseen, mutta tukea oli saatu monilta eri tahoilta tarvittaessa. Varhaiskasvattajien vastauksista löytyi viitteitä eri interkulttuurisen sensitiivisyyden vaiheista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Leppänen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.