University of Oulu

Sirkus kuuluu kaikille : sirkusohjaajien ja vanhempien kertomuksia tuen tarpeisten lasten ja nuorten sirkusharrastuksesta

Saved in:
Author: Herttuainen, Iisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312032
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Herttuainen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Viljamaa, Elina
Reviewer: Viljamaa, Elina
Moilanen, Jaakko
Description:
Pro gradu -tutkielmani on narratiivinen tutkimus, jossa haastattelin sirkusohjaajia ja sirkusta harrastavien tuen tarpeisten lasten vanhempia. Tutkimusongelmana minulla on se, millainen harrastus sirkus on sirkusohjaajien ja vanhempien kertomana ja miten se soveltuu tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastukseksi sirkusohjaajien ja vanhempien mukaan. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Millainen harrastus sirkus on sirkusohjaajien ja vanhempien kertomana? ja 2. Miten sirkus soveltuu tuen tarpeisten lasten ja nuorten harrastukseksi sirkusohjaajien ja vanhempien kertoman mukaan? Haastattelemalla kerätty aineisto litteroitiin ja se analysoitiin narratiivisin menetelmin. Työn tavoitteena on kuvata sitä, millainen harrastus sirkus on ja miten se soveltuu tuen tarpeisten lasten ja nuorten harrastukseksi aikuisten kertomana. Sirkuksen tutkiminen on hyvin ajankohtainen tutkimusaihe, sillä lajin suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosina ja alalle tarvitaan lisää ohjaajia. Aihe on ajankohtainen tutkittavaksi myös siksi, että sirkus ja sosiaalinen sirkus ovat lähellä inkluusio-ajattelua. Tuen tarpeiset sirkusharrastajat voivat olla inkluusio-ajattelun mukaisesti osana tavallista sirkusryhmää tai sosiaalisen sirkuksen ryhmissä. Sosiaalinen sirkus on sirkustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea osallistujien hyvinvointia. Sirkuksen avulla yksilö voi oppia elämässä tarvittavia taitoja. Sosiaalisen sirkuksen tavoitteet lähtevät aina ryhmän jäsenten tarpeista. Sosiaalisessa sirkuksessa tavoitteet voivat olla esimerkiksi sosiaalisia, kun taas tavallisessa sirkusryhmässä tavoitteet kohdistuvat enemmän temppuihin ja sirkusteknisen osaamisen kehittymiseen. Työni tuloksena esitän, että vanhempien ja sirkusohjaajien mukaan liikunnan ja taiteen yhdistävä sirkus on monipuolinen harrastus. Sirkuksessa kehollisuus ja koskettaminen ovat luonnollinen osa toimintaa. Sirkus soveltuu kaikenlaisille harrastajille iästä tai mahdollisesta tuen tarpeesta riippumatta lajien moninaisuuden ja sirkuksen taidepuolen ansiosta. Sosiaalisessa sirkuksessa huomioidaan osallistujien tarpeet yksilöllisesti. Sirkusharrastuksen yksi motivoivista tekijöistä on se, että sirkusharjoitteluun kuuluu leikki ja leikkimielisyys. Sirkuksessa yksilö pääsee myös toteuttamaan omaa autonomiaansa, saa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pätevyyden kokemusta. Tutkimuksen tulokset ovat suomalaisessa sirkuskulttuurissa suuntaa antavia, mutta niitä ei voida suoraan yleistää globaalisti sirkuskulttuuristen erojen takia.
see all

This thesis is a narrative study where I interviewed circus teachers and parents of kids with special needs which have circus as a hobby. My research problem is to figure out what kind of hobby circus is told by circus teachers and parents and is it a suitable hobby for kids and teenagers with special needs according to circus teachers and parents. My research questions are following: 1. What kind of hobby circus is told by circus teachers and parents? 2. Is circus a suitable hobby for kids and teenagers with special needs according to circus teachers and parents? I transcribed the interviews and analyzed them with narrative methods. My goal is to describe what kind of hobby circus is and how it suits as a hobby for kids and teenagers with special needs. Circus is a current topic to study, because it’s popularity has grown a lot recently so there is a need for educated circus teachers. This topic is also current to study because circus and social circus are close to inclusion way of thinking. Students with special needs can be part of normal circus group or special circus group. Social circus is circus activity, which goal is to support its participants well-being. Circus lessons can become life lessons. Social circus goals always born from its participants needs. In social circus goals can be for example social when in normal circus classes emphasize tricks and development of circus technique. Conclusion is that, according to parents and circus teachers circus is a diverse hobby because it is sporty and artistic. Physicality and touching are natural part of circus training. Circus as a hobby is suitable for everybody regardless of age and possible special needs because of the diverse of specialties and the art side of circus. Social circus considers the needs of its participants individually. One of the motivating factors in circus is that training includes play and playfulness. In circus one can also fulfill his/ her autonomy, gets the feeling of social bonding and experience of competent. Conclusions are directional in Finnish circus culture, but they cannot be generalized globally because of differences in circus culture.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iisa Herttuainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.