University of Oulu

Koulun aloittamista tukevat esikoulussa harjoiteltavat asiat

Saved in:
Author: Pöykkö, Seija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312035
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pöykkö, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä käsityksiä esikoulunopettajilla ja 1. luokanopettajilla on esikoulussa harjoiteltavista asioista. Mitkä ovat heidän mielestään niitä esikoulussa harjoiteltavia asioita, jotka tukevat lapsen koulun aloittamista? Tutkimuksessa selvitetään myös, ovatko näiden kahden opettajaryhmän käsitykset asiasta samanlaisia vai eroavatko ne toisistaan. Teoreettisessa viitekehyksessä käydään ensin läpi esikouluikäisen lapsen kehitystä motorisen, kielellisen, ajattelun, moraalin ja sosiaalisen kehityksen näkökulmista. Sen jälkeen määritellään koulukypsyyttä, kouluvalmiutta, oppimisvalmiutta ja esiopetusta sekä tarkastellaan esiopetuksen tehtäviä. Viitekehyksessä syvennytään myös esikoulun ja koulun välisiin eroihin sekä tuodaan esille mitkä asiat aikaisempien tutkimusten mukaan helpottavat siirtymistä esikoulusta kouluun. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus, jossa on käytetty fenomenografista lähestymistapaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkossa täytettävällä kyselylomakkeella, ja aineisto koostui 18 vastauksesta. Tutkimukseen osallistui pääosin Oulun seudulla työskenteleviä esikoulunopettajia ja 1. luokanopettajia. Tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttäen fenomenografiseen tutkimukseen liittyvää aineistolähtöistä analyysia. Tutkimuksen tulosten mukaan esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsityksissä on sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Sosiaaliset taidot ja opiskeluun orientoitumiseen liittyvät taidot nähtiin tärkeimmiksi molemmissa ryhmissä. Myös motoriset taidot, tunnetaidot ja itsestä huolehtimisen taidot nähtiin tärkeäksi molemmissa ryhmissä, mutta niiden painotus erosi ryhmien välillä. Ryhmien välisiä eroja näkyi muun muassa tietotaidollisten, tässä tutkimuksessa matematiikkaan ja äidinkieleen liittyvien, asioiden suhteen. Esikoulunopettajat painottivat 1. luokan opettajia enemmän tietotaidollisia asioita kouluun siirtymistä tukevana asiana. Aineisto jakaantui epätasaisesti esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien vastausten suhteen. Esikoulunopettajilta saatiin 13 vastausta ja 1. luokanopettajilta viisi vastausta. Tämän vuoksi, sekä myös aineiston pienuuden vuoksi, tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan yleistää. Kuitenkin tulokset antavat viitteitä siitä, miten esikoulunopettajien ja 1. luokanopettajien käsitykset vastaavat toisiaan ja miten ne eroavat toisistaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Seija Pöykkö, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.