University of Oulu

Lasten osallisuuden toteutuminen avoimen varhaiskasvatuksen ulkoiluleikkikoulussa

Saved in:
Author: Kova, Anna-Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312036
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-E. Kova, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Alanko, Anu
Description:
Tutkimus kuvaa lasten osallisuuden kokemuksia avoimen varhaiskasvatuksen ulkoiluleikkikoulussa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten lasten osallisuus toteutuu lasten näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni on: Mitä lapset kertovat omista osallisuuden mahdollisuuksistaan avoimen varhaiskasvatuksen ulkoiluleikkikoulussa? Tutkimus on luonteeltaan narratiivinen lapsuudentutkimus, jossa lasten kertomukset ovat arvokasta tutkimustietoa välittäen lasten kokemuksia ja näkemyksiä heidän arjestaan. Tutkimuksessani lapset nähdään aktiivisina toimijoina, oman elämänsä asiantuntijoina ja kykenevinä tuottamaan tutkimustietoa arjen kokemuksistaan, ollen samalla oikeutettuja aikuisten suojeluun. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä tarkastellaan demokratiakasvatuksen merkitystä varhaiskasvatuksessa. Lasten osallisuuden lisääminen nähdään tärkeänä keinona tukea lasten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Tutkimusaineisto on koottu havainnointiaineiston ja nauhoitettujen piirroskeskustelujen avulla. Havainnoimani ulkoiluleikkikouluryhmä koostuu 11 lapsesta ja kahdesta kasvattajasta. Ryhmä toimii kolmena päivänä viikossa, kolme tuntia kerrallaan, pääasiassa luonnossa liikkuen ja leikkien. Tutkimusaineistoa on analysoitu kategorisen sisällönanalyysin periaatteella. Tutkimassani avoimen varhaiskasvatuksen ulkoiluleikkikouluryhmässä lapset kokevat osallisuuden mahdollisuuksiensa toteutuvan erityisesti leikeissä. Avoin vuorovaikutus kasvattajien ja lasten välillä mahdollistaa lasten osallisuuden tunteen kehittymisen ja säilymisen. Tutkimuksen tuloksissa näkyy kasvattajien tasapainottelu lapsille jaettavan vallan ja aikuisen vastuun välillä. Lapset kokevat että heitä kuullaan myös toiminnan suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa, mutta päätösvalta on viime kädessä kasvattajilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Elisa Kova, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.