University of Oulu

Lastentarhanopettajien käsityksiä esiopetusikäisten lasten sosioemotionaalisista taidoista

Saved in:
Author: Isokääntä, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312037
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Isokääntä, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Viljamaa, Elina
Description:
Sosioemotionaalisilla taidoilla on merkittävä rooli yksilön kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja niiden tärkeys nousee esille arjen vuorovaikutustilanteissa. Sosioemotionaaliset taidot koostuvat joukosta erilaisia taitoja, kuten tunnetaidoista, itsesäätelytaidoista ja sosiaalisista taidoista. Nämä taidot vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Yksilön taidot näkyvät esimerkiksi hänen kyvyissään muodostaa ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Sosioemotionaalisilla taidoilla on myös vaikutus yksilön kykyyn oppia uusia asioita ja taitoja. Jo pieneltä lapselta voidaan odottaa jo jossain määrin sosiaalisten normien mukaista käytöstä ja sen vuoksi tutkimuksessani tarkastelen esiopetusikäisten lasten sosioemotionaalisia taitoja. Esiopetusikäisten lasten odotetaan saavuttavan tietyn taitotason, ennen kuin he aloittavat alkuopetuksen, minkä myötä näihin taitoihin kiinnitetään entistä enemmän huomioita. Huoli sosioemotionaalisten taitojen tasosta tulee esille niin lasten huoltajien kuin kasvatusalan ammattilaistenkin keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena onkin tarkastella esiopetusikäisten lasten sosioemotionaalisia taitoja lastentarhanopettajien näkökulmasta. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on esiopetusikäisten lasten sosioemotionaalisista taidoista ja niiden kehittymisestä sekä mahdollisista tuen tarpeista. Tutkimukseni avulla pyrin tuomaan esille sosioemotionaalisten taitojen merkityksen ja niiden tukemisen tärkeyden. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja se on toteutettu fenomenografisella tutkimusotteella. Tutkimuksessa pyrin syventämään tietoa esiopetusikäisten lasten sosioemotionaalisista taidoista lastentarhanopettajien käsitysten pohjalta. Aineisto on kerätty vuonna 2017 avoimella kyselylomakkeella kahdesta Pohjois-Pohjanmaalaisesta kaupungista. Aineisto koostuu kahdeksan lastentarhanopettajan vastauksista, jotka työskentelevät kunnallisissa päiväkodeissa. Tutkimustulokset osoittivat, että esiopetusikäisten lasten sosioemotionaalisissa taidoissa on havaittavissa eroja. Tuloksista ilmeni myös, että esiopetusikäiset lapset tarvitsevat päivittäin vielä aikuisen tukea sosioemotionaalisissa tilanteissa. Erityisesti lapset tarvitsevat tukea myönteisen minäkuvan rakentamisessa, tunnetaidoissa, itsesäätelytaidoissa, vertaissuhteissa sekä ryhmätyöskentelytaidoissa. Aikuisen merkitys tuen mahdollistajana nähtiin tärkeänä ja erityisesti aikuisen läsnäolo arjen tilanteissa tuotiin vahvasti esille. Esiopetusvuoden aikana koetiin tapahtuvan merkittävää kehitystä lasten taidoissa, mutta edelleen nähtiin, että osa lapsista tarvitsi vielä tukea haastavissa tilanteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Isokääntä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.