University of Oulu

Inklusiivinen oppimisympäristö vanhemman silmin

Saved in:
Author: Mehtola, Teresa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312042
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mehtola, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Kielinen, Marko
Pinola, Timo
Description:
Nyky-Suomessa pyritään monin tavoin kohti kaikille yhteistä koulua. Jotta kaikki oppilaat voisivat käydä kotia lähinnä olevaa koulua yhdessä luokkatovereidensa kanssa ja saada opiskeluun tarvitsemansa tuen, täytyy se turvata lainsäädännöllä. Tämän lisäksi muutoksia on tapahduttava koulun sisäisissä rakenteissa. Ammattilaisten on mahdollistettava inklusiivinen oppimisympäristö. Näiden muutosten lisäksi oppilaiden huoltajia on kuultava kaikissa lapsen koulunkäyntiin vaikuttavissa asioissa. Tutkielmassa tarkastellaan vanhempien ajatuksia inklusiivisesta oppimisympäristöstä eri näkökulmista. Tutkielma tuo esille sekä positiivisia, että negatiivisia asioita ilmiöön liittyen. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan inkluusioajattelun taustalla olevia tekijöitä ja keskeisiä käsitteitä, lainsäädäntöä inkluusion mahdollistajana sekä inklusiivista oppimisympäristöä konkreettisen esimerkin avulla. Tutkielman aineisto on kerätty puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkielmaan valikoituneen koulun kahden inkluusioluokan oppilaiden vanhemmista haastatteluihin osallistui seitsemän. Aineisto on analysoitu fenomenografisen tutkimussuuntauksen mukaisesti ja saadut vastaukset on luokiteltu aineistopohjaisesti kategorioihin ja niiden alaluokkiin. Tuloksista on tehty johtopäätöksiä verraten niitä aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä olemassa oleviin teorioihin. Tuloksista käy ilmi, että vanhemmat pitävät inklusiivista oppimisympäristöä pääosin positiivisena ympäristönä kaikenlaisille oppilaille. Heille kolme tärkeintä asiaa ovat lapsen saama tuki, lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen, sekä toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä. Negatiivisina ilmenneitä asioita ovat ulkopuolisten kielteiset asenteet, huoli lapsesta sekä inkluusioluokan vertaaminen erityisluokkaan tai tavalliseen perusopetuksen luokkaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teresa Mehtola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.