University of Oulu

Kelluvan kokoelman toteutus, vaikutukset ja soveltuvuus suomalaisissa kirjastoissa henkilökunnan näkökulmasta

Saved in:
Author: Mustaniemi, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312068
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Mustaniemi, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Enwald, Heidi
Description:
Tutkimuksessa tarkastellaan kelluvaa kokoelmaa kirjastoissa ja sen vaikutuksia niin kokoelmalle kuin työntekijöille ja asiakkaille. Lisäksi selvitetään sitä, kuinka kelluva kokoelma on otettu käyttöön suomalaisissa kirjastoissa. Kelluvalla kokoelmalla viitataan julkisten kirjastojen organisointimalliin, jossa kokoelmalla ei ole omistavaa kirjastoa. Tässä tutkimuksessa kelluva kokoelma liitetään osaksi informaatiotutkimuksen alan kokoelmatutkimusta, kokoelmien kehittämisyhteistyötä ja käyttäjäkeskeistä, kustannustehokasta linjausta. Tutkimuskohdekirjastoiksi valikoitiin Espoo, Tampere, Vantaa ja Ylitornio eli nykyinen Tornionlaakso. Tutkimus kohdistui pää- ja lähikirjastoihin. Tutkimusmenetelmiksi valittiin kvantitatiivinen kysely käyttäen Likertin asteikkoa ja puolistrukturoitu haastattelu, jonka kohteet valittiin eliittiotannalla. Kyselyllä haettiin lisäksi kvalitatiivista aineistoa avoimilla kysymyksillä. Kvalitatiivinen aineisto käsitellään teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimuksen perusteella kelluvaan kokoelmaan on enemmistö tyytyväisiä. Siitä saadut hyödyt korvaavat mahdolliset haitat. Kelluttaminen vaatii erityisesti huomiota kokoelman tasapainottamiseen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että kelluvan kokoelman vaikutukset vaihtelevat kirjastokohtaisesti. Toiset kirjastot kärsivät aineiston kasaantumisesta ja toiset aineiston hajaantumisesta. Lisäksi osalle työntekijöistä kelluttamisen tuomat muutokset kokoelmatyöhön toivat hankaluuksia. Tutkimus vahvistaa myös oletuksen siitä, että kellutusta on alettu toteuttaa vähäisellä tietopohjalla, lähinnä kokemustiedon varassa. Enemmistö kirjastoista sulki osia kokoelmasta kellutuksen ulkopuolelle. Muutoksessa on koettu kuitenkin onnistuneen ja ongelmiin on löydetty ratkaisut. Kellutusta auttaa toimintojen keskittäminen ja aineiston ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Koska tulevaisuudessa kelluvat kokoelmat ovat entistä laajempia ja kattavat isompia maantieteellisiä alueita, tätä olisi hyvä tutkia. Lisäksi kelluvaa kokoelmaa tulisi tutkia sen käyttäjien näkökulmasta. Kellutuksen tueksi pitää kehittää myös sitä palvelevia uusia kirjastojärjestelmiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Mustaniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.