University of Oulu

Liikuntatuntien motivaatioilmastoon vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Mustonen, Sonja1; Posio, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312093
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mustonen ; S. Posio, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoitus oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat liikuntatuntien motivaatioilmastoon ja miten liikuntatunneista saisi luotua sellaisia, että ne motivoisivat ja kannustaisivat oppilaita liikkumaan myös vapaa-ajalla. Tutkielma vastaa kysymyksiin mitä motivaatiolla tarkoitetaan, mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden liikuntamotivaatioon ja mistä tekijöistä liikuntatuntien motivaatioilmasto koostuu. Aihe on ajankohtainen, koska useiden tutkimusten mukaan lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Koululiikunnalla on suuri merkitys positiivisten liikuntakokemusten tarjoajana oppilaille, joten tutkielmasta on hyötyä kaikille liikuntaa opettaville opettajille. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka perustuu aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Motivaatio suuntaa ja ylläpitää toimintaa ja ilmenee liikuntatunneilla toiminnan voimakkuutena, pysyvyytenä ja tehtävien valintana. Osaksi motivaatiotutkimusta kuuluvat keskeisesti itsemääräämisteoria ja tavoiteorientaatioteoria. Itsemääräämisteoriaan liittyy koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Koululiikunta voi joko mahdollistaa tai ehkäistä näiden psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen, mikä taas on yhteydessä oppilaan kokemaan positiiviseen sisäiseen motivaatioon. Tavoiteorientaatioteorian mukaan oppilaiden liikuntamotivaatioon vaikuttaa keskeisesti se, syntyykö fyysisen pätevyyden kokemus tehtäväsuuntautuneesti itsevertailuun perustuen vai minäsuuntautuneesti normatiiviseen vertailuun perustuen. Motivaatioilmastoon vaikuttaa pätevyyden kokemusten ja tehtävä- ja minäsuuntautuneisuuden lisäksi kaikki opettajan tekemät pedagogiset ja didaktiset liikuntatuntiin liittyvät ratkaisut. Näitä ovat tehtävien toteuttamistapa, opettajan auktoriteetti, palautteen antaminen, oppilaiden ryhmittelyperusteet, toiminnan arviointi ja ajankäytön joustavuus. Motivaatioilmaston kannalta on tärkeintä, että se sopii yhteen lapsen omien tavoitteiden ja päämäärien kanssa. Opettajan on tärkeää ottaa liikunnan opetuksessa huomioon motivaatioilmastoon vaikuttavat tekijät. Opettajan haasteena onkin suunnitella liikuntatunneista sellaisia, että jokainen oppilas kokisi niiden kautta pätevyyden ja onnistumisen kokemuksia. Tehtäväsuuntautuneisuutta korostava turvallinen ja kannustava ilmapiiri auttaa näiden tavoitteiden toteutumisessa. Lisäksi innostavaa motivaatioilmastoa ja oppilaan sisäistä motivaatiota tukevat monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät sekä opetuksen eriyttäminen oppilaiden taitotasoa vastaavaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja MustonenSofia Posio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.