University of Oulu

Asperger-lasten ja -nuorten sosiaaliset taidot ja niiden tukeminen

Saved in:
Author: Saarenpää, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312121
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saarenpää, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata Asperger-lasten ja -nuorten vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on antaa laaja käsitys siitä, miten haasteet sosiaalisissa taidoissa ilmenevät. Lisäksi tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin niitä tukimuotoja ja interventioita, joista on hyötyä sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Aspergerin oireyhtymä kuuluu osaksi autismikirjon häiriöitä. Ne ovat taustaltaan neurobiologisia, laaja-alaisia kehityshäiriöitä. Autismikirjon häiriöille yhteisiä piirteitä ovat haasteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikoinnin vaikeudet sekä käyttäytymisessä ilmenevät poikkeavuudet. Autismikirjon henkilöillä esiintyvä epätavallinen käytös johtuu kognitiivisten taitojen kehityksen poikkeavuudesta. Käyttäytymismuodot ovat yksilöllisiä, vaikkakin usein haastavia. Hans Aspergerin 1940-luvulla tekemät kuvaukset Aspergerin oireyhtymän piirteistä ovat olleet lähtökohtana diagnoosikriteerien muotoutumiselle. Aspergerin oireyhtymän diagnoosikriteereissä painottuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmat, kapea-alaiset mielenkiinnon kohteet sekä rajoittuneet toimintatavat. Kansainväliseen tautiluokitusjärjestelmään tulevien muutosten vuoksi autismikirjon häiriö tulee korvaamaan Aspergerin oireyhtymän diagnosoinnin. Sosiaaliset taidot, kuten keskustelu- ja tunteiden käsittelytaidot, tulevat esiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Asperger-henkilöillä on vaikeuksia jokaisella sosiaalisten taitojen alueista. Haasteet näkyvät vaikeutena havaita vuorovaikutuksessa ilmeneviä sosiaalisia vihjeitä. Mielen teoria tarkoittaa ymmärrystä muiden ihmisten ajatuksista ja aikomuksista, mikä on Asperger-henkilöille vaikeaa tietynlaisten kognitiivisten puutteiden vuoksi. Haasteet sosiaalisissa taidoissa ilmenevät lapsuudesta lähtien. Asperger-lapsi saattaa muista lapsista poiketen viihtyä omissa oloissaan ympäristöään tutkien. Asperger-lasten sosiaaliset taidot voivat olla kouluiän kynnyksellä kaksi vuotta jäljessä muihin ikäisiinsä verrattuna. Asperger-lapset haluaisivat ystävystyä koulutovereihinsa, mutta se voi osoittautua haastavaksi. Nuoruudessaan Asperger-henkilö voi kokea stressaavia tilanteita esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa tapahtuvien muutosten myötä, ja Aspergerille tyypilliset piirteet tulevat esiin. Sosiaalisten taitojen opettamisella voidaan tukea Asperger-henkilöiden ystävyyssuhteiden muodostamista ja sosiaalista sopeutumista. Näin voidaan ehkäistä heidän syrjäytymistään. Koulussa tarjottavan tuen tulee olla yksilöllistä ja strukturoitua, että Asperger-oppilas voisi saavuttaa tavoitteensa sosiaalisten taitojen osalta. Opettajalla on merkittävä rooli sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen opettamisessa. Interventioiden avulla on onnistuttu parantamaan Asperger-lasten sosiaalisia taitoja sekä saavuttamaan hyväksyntää vertaisten keskuudessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Saarenpää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.