University of Oulu

Laaja-alaisen erityisopettajan työ

Saved in:
Author: Lähdesmäki, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312123
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lähdesmäki, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkin laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvaa ja erityisopettajan toimintamalleja kolmiportaisen tuen eri vaiheissa. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Keskeisiä käsitteitä tutkielmassa ovat inkluusio, kolmiportainen tuki ja erityisopettajan työ. Inkluusio ja kolmiportaiseen tukimalliin siirtyminen ovat muokanneet erityisopettajan työtä ja asettaneet uusia vaatimuksia, jotka ilmenevät myös opetussuunnitelmassa. Laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva muodostuu opettamisesta, konsultaatiosta ja taustatyöstä. Näistä opettaminen vie suurimman osan työajasta. Opettaminen on pienryhmäopetusta, yksilöopetusta sekä yhteisopetusta, josta on olemassa eri variaatioita. Konsultointi on yhteistyön tekemistä toisten opettajien, muiden alojen ammattilaisten ja vanhempien kanssa. Erityisesti pedagoginen konsultaatio nousee esiin työtapana, jonka käyttöön pyritään ja, jolle koetaan olevan myös tarvetta. Taustatyöhön kuuluu arviointi, opetusmateriaalien valmistelu, suunnittelu. Kolmiportaisen tuen eri vaiheissa erityisopettajan toiminta on luonteeltaan erilaista ja myös toiminnan kohde on ensisijaisesti eri. Yleisen tuen vaiheessa erityisopettaja pyrkii ennakoimalla auttamaan oppilaita ja puuttumaan mahdollisimman varhain eri ongelmiin esimerkiksi tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden aikuisten kanssa. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti kouluyhteisöön ja erityisopettajan rooli konsultoiva. Tehostetun tuen vaiheessa opetus on yksilö keskeistä ja toimintamalleina ovat esimerkiksi yksilö- ja pienryhmäopetus sekä yhteisopettajuus. Erityisen tuen vaihe mahdollistaa oppiaineiden yksilöllistämisen, muuten kaikki tukikeinot ovat käytössä jo alusta alkaen, mutta tuki muuttuu tehostetussa ja erityisessä tuessa yhä intensiivisemmäksi ja yksilölliset tarpeet huomioivaksi. Erilaisten kolmiportaiseen tukeen liittyvien lomakkeiden laadinta ja niihin liittyvä yhteistyö on osa erityisopettajan työtä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Lähdesmäki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.