University of Oulu

”Vähän rauhoitetaan ja ei juosta niinku tukka putkella paikasta toiseen” : tapaustutkimus sosioemotionaalisten haasteiden tukemisesta hopeisen kurjen taitoharjoitusten keinoin erään pienryhmän arjessa

Saved in:
Author: Lounila, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312125
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lounila, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Kielinen, Marko
Pinola, Timo
Description:
Sosioemotionaalinen kompetenssi käsittää useita taitoja, joita lapsi ja nuori tarvitsee kyetäkseen solmimaan ja ylläpitämään toimivia ihmissuhteita. Kompetenssin osa-alueisiin lukeutuvat itsesäätely ja tunnetaidot, sosiokognitiiviset taidot sekä sosiaaliset taidot. Kompetenssin ilmentymiseen vaikuttavat muun muassa yksilön odotukset, uskomukset ja minäkuva. Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymistä kuvataan yhdeksi tärkeimmistä lapsuuden ja nuoruuden kehitystehtävistä, ja sitä pidetään merkittävänä yksilön yhteiskuntaan integroitumisen osana. Sosioemotionaalisen kompetenssin vaikeudet ilmenevät koulussa usein häiritsevänä käyttäytymisenä, ja niillä vaikeuksilla voi olla kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia yksilön koulu-menestykseen ja kohonneeseen syrjäytymisen ja rikollisuuden riskiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaan sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymistä voitaisiin tukea osana koulun arkea. Tutkimuksessa arvioitiin Maaret Markuksen kehittelemän ”hopeisen kurjen taitoharjoitus” -liikeharjoitesarjan mahdollisia vaikutuksia sosioemotionaalisen kompetenssin vaikeuksiin. Liikeharjoitteiden perusta on muun muassa kiinalaisessa taiji-voimistelussa, jolla uskotaan olevan rauhoittava vaikutus kehoon ja mieleen. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa tutkittavina henkilöinä olivat kaksi pohjoissuomalaisen koulun oppilasta, joilla molemmilla oli sosioemotionaalisen kompetenssin vaikeuksia. Heidän luokassaan oli kokeiltu opettajan vetämänä hopeisen kurjen liikeharjoitteita yli vuoden ajan osana luokan arkea. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua, havainnointia sekä sosiometristä kyselyä. Haastattelu toteutettiin luokan opettajalle. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hopeisen kurjen taitoharjoitteen liikeharjoitteilla oli oppilaisiin rauhoittava vaikutus, joka taas välillisesti edisti oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen kehitystä. Liikeharjoitteet toimivat tässä tapauksessa ennaltaehkäisevänä tekijänä rauhoittamalla oppilaita sellaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jotka saattoivat muuten johtaa esimerkiksi konfliktiin muiden oppilaiden kanssa. Rauhoittumisen takia oppilas joutui hetkeksi pysähtymään, jolloin hän kykeni kenties uudelleenarvioimaan sosiaalisia vihjeitä sekä arvioimaan, minkälaisen toimintastrategian mukaan hänen kannattaisi tilanteessa seuraavaksi toimia. Tulosten kannalta tärkeänä osatekijänä havaittiin olevan myös muut tukimuodot, joita oppilaat jo saivat. Tulosten mukaan hopeisen kurjen taitoharjoitteet täydensivät muita oppilaiden sosioemotionaalisiin vaikeuksiin käytössä olevia tukikeinoja eli pedagogisia ratkaisuja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Lounila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.