University of Oulu

HSEQ-arviointien kehittäminen : haastattelututkimus teollisuuden tilaajayrityksiin

Saved in:
Author: Laine, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312140
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Laine, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kauppila, Osmo
Jounila, Henri
Reiman, Arto
Reviewer: Kauppila, Osmo
Jounila, Henri
Reiman, Arto
Description:
Yritysten arvoverkoston kehittäminen on kasvavassa määrin yritysten ja tutkimusyhteisöiden kiinnostuksen kohteena. Yritysten keskittyminen pääliiketoimintoihinsa on johtanut tilaaja-toimittajasuhteiden monimuotoistumiseen. Monet yritysten perinteisesti itse suorittamat toiminnot on ulkoistettu ja toimittajat harjoittavat palveluliiketoimintaansa usein tilaajayrityksen tiloissa. Tehdasalueen muodostuessa tilaajan ja usean eri toimittajan yhteiseksi työpaikaksi syntyy tehdasalueelle riskitekijöitä, joita ei aiemmin ole havaittu. Tutkimus pohjautuu tutkimustaustaan, jota on tehty Oulun yliopistolla prosessiteollisuuden toimialalla jo 2000-luvun alusta lähtien. 18 vuoden aikana tehdyt tutkimushankkeet ovat johtaneet IMS-järjestelmän tavoitteluun ja lopulta luoneet pohjan HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) -arviointimenetelmälle. HSEQ-arviointimenettelyn tarkoituksena on kannustaa toimittajayrityksiä toimintamallien kehittämiseen sekä kehittää yrityksen johtamismalleja että työhyvinvointia. Diplomityön tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä tilaajayrityksille on arviointitoiminnasta realisoitunut ja mitä kehityskohteita arviointitoiminnassa vielä on. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin toimittaja-arviointeihin liittyvään teoriaan ja esiteltiin hankintatoimeen keskeisesti liittyviä teorioita. Empiirinen osuus suoritettiin puolijäsenneltynä haastattelututkimuksena seitsemään tilaajayritykseen ja pääarvioijille. Haastatteluissa oli läsnä HSEQ-asiantuntija ja kohdeyrityksen hankintainsinööri. Näin pyrittiin saamaan haastattelusta keskusteleva tilaisuus, jossa ilmenee useita eri näkökulmia. Tulokset vastasivat onnistuneesti työn tutkimuskysymyksiin. Tilaajien toimittaja-arvioinneista koetut hyödyt olivat merkittäviä ja lähtökohdat jatkaa arviointitoimintaa nykyisellään ovat olemassa. Toimittaja-arvioinneista koetut hyödyt olivat linjassa aiheesta tehtyjen aiempien tutkimusten kanssa, joten voidaan todeta, että perusteiltaan toimittaja-arviointien hyödyt ovat säilyneet ennallaan. Hyötyjen listaamisen lisäksi tutkimuksen edetessä löydettiin useita kehityskohteita auditointitoiminnalle. Kaikki kehityskohteet esitettiin tutkimuksen lopuksi pääarvioijille. Osa kehityskohteista oli jo aiemmin toteutettuja ja pääosa kehityskohteista todettiin pääarvioijan toimesta mahdollisiksi toteuttaa. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että turvallisuus on kehittynyt vuosien myötä tilaajayrityksissä. Tilaajayrityksissä tunnistettiin selvästi turvallisuuskulttuurin kehittäminen, mutta toimittaja-arviointien yhteyttä turvallisuuden kehittymiseen ei tunnistettu. Pääarvioijat olivat kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että toimittaja-arvioinnit ovat kehittäneet huomattavasti turvallisuutta yhteisillä työpaikoilla. Tämän näkemyseron tutkiminen tarjoaa mahdollisuuksia myös tulevaisuuden jatkotutkimuksiin. HSEQ-tietokantaan syötettyjen arviointien tarkempi läpikäynti ja etenkin yritysten, jotka on arvioitu jo useampaan kertaan, lukujen arviointi voisi kirkastaa näkemystä turvallisuuden kehittymisestä. Tapaturmatilastojen kehittymistä voidaan verrata myös yleiseen turvallisuuden kehittymiseen ja näin selventää, mikä on toimittaja-arviointien rooli turvallisuuden kehittymisessä.
see all

Growth of the companie’s value chain is increasingly being promoted by companies and research communities. The concentration of companies in their main business has led to the diversification of principal-supplier relations. Many of the activities traditionally carried out by companies have been outsourced and suppliers often carry out their service business on the premises of a principal company. When a factory area becomes a joint workplace for a principal company and multiple suppliers, there are risk factors in the factory area that are not previously known. The research is based on the research background that has been made at the University of Oulu in the process industry since the early 2000s. Research projects conducted over the course of 18 years have led to the pursuit of the IMS system and ultimately created the basis for the HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) assessment methodology. The purpose of the HSEQ assessment procedure is to encourage vendor companies to provide template development and to develop corporate leadership and well-being at work. The purpose of the thesis is to find out what benefits the principal companies have gained from the evaluation activity and what development targets are still in the evaluation process. The literature review focused on the theory of supplier evaluations and introduced theories related to procurement. The empirical part was conducted as a semi-structured interview with 7 principal companies and main evaluators. Interviews were attended by a HSEQ expert and the buyer of the target company. In this way, it was easier to interviewers to express different point of views. The results responded successfully to the research questions of the work. The benefits from principal company ratings have been significant and the starting points for continuing evaluation activities are present. The benefits of the supplier reviews were in line with previous studies on the subject, so it can be concluded that the benefits of supplier evaluations have remained unchanged. In addition to the benefits of listing, several development targets for audit activity were found in research progress. All the development objects were presented to the main evaluators at the end of the study. Some development targets had already been implemented and most of the development targets were found to be possible by the main evaluator. Based on this study, it can be concluded that security has evolved over the years in principal companies. The development of a security culture was clearly identified in the principal companies, but the relationship between supplier evaluations and the development of safety was not identified. However, the main evaluators were strongly convinced that supplier evaluations have considerably improved security in common workplaces. Examining this difference of perspective will also provide opportunities for further research into the future. A more thorough review of the assessments submitted to the HSEQ database, and in particular those that have been evaluated several times, could help clarify the perception of safety development. The development of injury statistics can also be compared with the general development of safety and thus clarify the role of supplier evaluations in the development of safety.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Laine, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.