University of Oulu

Opettajan ja terapeutin yhteistyö osana kuntouttavaa arkea

Saved in:
Author: Tölli, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312194
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Tölli, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, miten opettajan ja terapeutin yhteistyö voi toimia osana kuntouttavaa arkea. Tutkielmassa kuvataan kirjallisuuden avulla kuntoutusta, erityisesti lasten lääkinnällistä ja pedagogista kuntoutusta. Lisäksi tarkastellaan kirjallisuuden avulla sitä, mitä on kuntouttava arki ja mitkä ovat kuntouttavan arjen mahdollisuudet ja haasteet kouluympäristössä. Tutkielmassa selvitetään opettajan ja terapeutin yhteistyön edellytyksiä analysoimalla kahta ohjaavaa tekstiä: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen etuusohjetta. Analyysimenetelmänä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkielman tuloksista selviää, että kuntoutuksen ja kuntoutumisen johtoajatukseksi on nostettu osallistumisen mahdollistaminen yksilön toimintakykyä parantamalla. Kuntoutusta toteutetaan yhä enemmän kuntoutujan omassa arkiympäristössä, lasten kuntoutuksessa keskeinen arkiympäristö on koulu. Kuntouttavan arjen rakentamiseksi tarvitaan kuntoutujan ympärillä olevien ihmisten yhteistä toimintaa, jonka pohjana ovat yhtenäiset toimintatavat ja tavoitteet. Tuloksista selviää myös, että lääkinnällisen kuntoutuksen ja koulun toiminnan nivominen yhteen ei ole ongelmatonta, sillä niihin liittyvät lait ja ohjeet sekä toteuttajaorganisaatiot ovat erilaiset. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla käy ilmi, että teksteissä kuvataan eri ammattilaisten yhteistyö tärkeäksi; kuntoutuksen osalta yhteistyön todetaan olevan kuntoutumisen edellytys. Kummassakaan tekstissä ei kuitenkaan anneta käytännön ohjeita arjen yhteistyön rakentamiseen tai huomioida eri organisaatioiden välillä tapahtuvaan yhteistyöhön liittyviä haasteita. Kuntouttavassa arjessa tarvitaan eri ammattilaisten yhteistyötä ja yhteistä toimintaa. Yhteistyön toteuttaminen käytännössä vaatii monenlaisten tekijöiden huomioimista ja yhteensovittamista. Opettajan ja terapeutin tiiviin yhteistyön mahdollistamiseksi tarvitaan sivistys-, terveys- ja sosiaalitoimen toimijoiden yhdessä luomia yhtenäisiä toimintamalleja ja -tapoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Tölli, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.