University of Oulu

Benefits of mindfulness in regulating children’s stress

Saved in:
Author: Pyyny, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312207
Language: English
Published: Oulu : M. Pyyny, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Stress is a present day’s inevitable phenomenon and it is experienced by both adults and children. Since stress is present through a person’s whole lifespan, it is important to consider the causes and effects already from the early years. Childhood is the most intensive developmental time in a person’s life, hence children are more vulnerable for the long-term effects of stress, compared to adults. It is important to recognize the multiple factors that cause stress for children and above all, look into the ways to help children regulate the stress they are experiencing. Mindfulness is one way to help children cope with stress. Mindfulness stems from an eastern philosophy and meditation and has been applied today in the western culture as a non-religious method. The principles of mindfulness are based on the symbiosis of the body and the mind. The purpose is to increase awareness of one’s own sensations in the human organism, as well as open the importance of the awareness in order to reach a calm, stress-free state of mind. The purpose of this study is to examine stress from the point of view of the child-experience and create a coherent picture of the benefits of mindfulness in supporting children’s stress regulation. Mindfulness-methods have been in use with adults for decades and research among children’s stress regulation and mindfulness is growing persistently. It is important to see childhood stress as a 21’st century phenomenon that needs to be taken seriously. If untreated, stress can lead to unfavorable consequences such as physical health-problems and diseases. This study is conducted as a literature review; hence it is based on versatile existing literature. The topic of this study was selected based own my own personal interest, as mindfulness has been helpful for myself in relaxing and coping with stress through yoga practice. By the guidance of my research questions the aim is to find trustworthy literature to support possible conclusions. The study in fact shows, that mindfulness can be seen as a method to help children cope with stress.
see all

Stressi on nykypäivän suoritusyhteiskunnan väistämätön ilmiö ja siitä kärsivät niin aikuiset, kuin lapsetkin. Koska stressin eri muodot ovat läsnä läpi elämän, on syytä pohtia sen syitä ja seurauksia jo varhaisvuosista lähtien. Lapsuus on aikaa, jolloin ihmisen suurin kehitys ja kasvu tapahtuu, näin ollen lapsi on alttiimpi stressin pitkäaikaisvaikutuksille, kuin aikuinen. On tärkeää paneutua lapsuuden lukuisiin stressitekijöihin ja etenkin keinoihin auttaa lasta stressin säätelyssä. Tietoinen läsnäolo, on yksi tapa tukea lapsen stressin säätelyä. Tietoinen läsnäolo, tai mindfulness, on itämaiseen filosofiaan ja meditaatioon pohjautuva menetelmä, jota sovelletaan nykypäivänä myös länsimaisessa kulttuurissa ei-uskonnollisena menetelmänä. Tietoisen läsnäolon periaatteet pohjautuvat kehon ja mielen symbioosiin ja sen tarkoitus on nimensä mukaisesti lisätä ihmisen omaa tietoutta omista kehon ja mielen tuntemuksista ja avartaa läsnäolon tärkeyttä rauhalliselle, stressittömälle mielelle. Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella stressiä lapsuusajan näkökulmasta ja luoda kokonaiskuva tietoisen läsnäolon hyödyistä lapsuuden stressin säätelyn tukena. Tietoisuustaitoja on käytetty aikuisten stressin säätelyn tukena jo vuosikymmeniä ja tutkimus lasten stressin säätelyn ja tietoisuustaitojen yhteydestä kasvaa alati. On tärkeä nähdä lapsuusajan stressi nykyajan vakavasti otettavana ilmiönä, sillä se voi hoitamattomana vaikuttaa jopa fyysisten sairauksien muodossa. Tämä tutkielma on englanninkielinen ja se on toteutettu kvalitatiivisin menetelmin, kirjallisuuskatsauksena. Näin ollen se perustuu pitkälti monipuoliseen lähdekirjallisuuteen. Aihe tähän kandidaatin tutkielmaan valikoitui omien kiinnostusteni kohteiden pohjalta, sillä tietoisen läsnäolon menetelmät ovat olleet itselleni apuna rentoutumisessa ja stressin säätelyssä, erityisesti joogaharjoittelun kautta. Tutkimuskysymysten kautta pyrin löytämään luotettavaa aineistoa tukemaan mahdollisia johtopäätöksiä. Tutkielmassa ilmeneekin, että tietoisuustaitojen harjoittaminen voidaan nähdä yhtenä toimivana metodina lasten stressinsäätelyn tukena.
see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Pyyny, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.