University of Oulu

Suomalaisissa koulukodeissa käytössä olevat kasvatukselliset kasvatus- ja hoitokäytännöt

Saved in:
Author: Kakko, Henna-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312212
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-S. Kakko, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman kattava katsaus suomalaisissa koulukodeissa käytössä olevista kasvatus- ja hoitokäytännöistä, joissa on kasvatuksellinen näkökulma. Työssäni tarkastellaan niitä koulukotien käytäntöjä, joiden tavoitteena on tukea nuoren tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteenani on löytää vastaus kolmeen tutkimuskysymykseen: mitä kasvatus- ja hoitokäytännöillä tarkoitetaan koulukodeissa tapahtuvan kasvatuksen kontekstissa, miksi sinne päädytään ja millaisia käytäntöjä koulukodeissa on käytössä. Toteutin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena perehtyen aiempaan aihetta koskevaan tutkimukseen. Tarkastelin aineistoa analyyttisesti ja keräsin niistä omaa tutkimusta vastaavan aineiston. Koulukoti kasvatusympäristönä on monin tavoin haasteellinen. Siellä kasvatetaan kaikkein haastavimmin oireilevia nuoria, joille koulukoti tarjoaa hoitoa, huolenpitoa ja opetusta. Koulukotinuoria kuvaa moniongelmaisuus päihdehäiriöineen, käytöshäiriöineen, kouluongelmineen ja kasvuympäristöön liittyvine ongelmineen. Riittävän tuen ja kasvatuksen antaminen voi käytännön työssä muodostua haasteeksi kapinoivien nuorten keskellä. Nuorten kasvatus ja hoito rakentuvat erilaisista menetelmistä ja toimenpiteistä. Luokittelin käytännöt arjen käytäntöihin, pakottamis- ja rajoittamistoimenpiteisiin, psykologisiin interventioihin sekä jälkihuoltoon. Aiheeseen johdattelun sekä tutkimuskysymysten ja menetelmien avaamisen jälkeen esittelen tutkielmassani keskeiset käsitteet. Käsitteet ovat lastensuojelu, koulukoti, kasvatus sekä kasvatus- ja hoitokäytännöt, jotka avaan tutkimukseni näkökulmasta. Seuraavaksi kokoan löytämäni koulukodeissa käytössä olevat kasvatus- ja hoitokäytännöt. Näiden jälkeen tarkastelen ja pohdin tutkimukseni tuloksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna-Sofia Kakko, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.