University of Oulu

Organisaation työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia hyvästä johtamisesta

Saved in:
Author: Juntunen, Noora-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312229
Language: Finnish
Published: Oulu : N.-K. Juntunen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Mykkänen, Arttu
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia hyvästä johtamisesta kohdeorganisaatiossa. Organisaatio on it-alalla toimiva ohjelmistokehitysyksikkö, joka tekee ohjelmistoja kaikille isoimmille autonvalmistajille. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, millaista on hyvä johtaminen ja millaisia erityispiirteitä johtamiseen liittyy matriisiorganisaatiossa. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää, toteutuuko hyvä johtaminen tällä hetkellä kohdeorganisaatiossa. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Bernard M. Bassin transformationaalisen johtamisen teoriaa, jota voidaan pitää myös yrityksen tavoitetilana johtamisen suhteen. Bass (1985) jakaa transformationaalisen johtamisen teorian neljään osatekijään, jotka ovat karismaattisuus ja innostava vaikutusvalta, inspiroiva motivoiminen, älyllinen haastaminen ja stimulointi, sekä yksilöllinen huomioiminen. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto koostuu kuudelle yrityksen työntekijälle tehdystä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista, teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuksessa työntekijöiden kuvaukset hyvästä johtamisesta noudattivat Bassin transformationaalisen johtamisen teoriaa ja sen tunnuspiirteitä. Myös työntekijöiden kokemuksista oli löydettävissä transformationaalisen johtamisen piirteitä. Matriisiorganisaation erityispiirteet johtamisessa koettiin erityisesti linjaesimiehen ja projektipäällikön roolien ja heidän välisensä kommunikaation merkityksen kautta. Työntekijät olivat myös pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä johtamisen nykytilaan organisaatiossa. Tämän tapaustutkimuksen tuottamat tulokset ovat ainutkertaisia, eivätkä ne ole yleistettävissä. Tulokset voivat kuitenkin olla suuntaa antavia, ja antaa arvokasta tietoa johtamisesta ja sen merkityksestä asiantuntijaorganisaatiosta ohjelmistoalalla, jossa on tällä hetkellä kova kilpailu hyvistä osaajista. Myös kohdeorganisaatio voi hyödyntää tuloksia esimerkiksi perehdytyksen ja rekrytoinnin tukena, sekä kehittäessään johtamista tulevaisuudessa.
see all

The purpose of this thesis is to explore employees’ views and experiences of good leadership in an automotive software organization. This study explores what is good leadership and what kind of special characteristics matrix organization structure brings to leadership. In addition to this, the purpose of this study is to research does good leadership actualize in organization currently. Bernard M. Basses transformational leadership theory is used as a theoretical frame of reference since it can be seen as organization’s goal in leadership internationally in the organization. Bass (1985) divides transformational leadership into four elements — idealized influence and charisma, inspirational motivation, intellectual stimulation and individual consideration. This study is a qualitative case study. Research data consists of interview data of six participants who are working in the target organization. Research data was collected by theme interviews and was analyzed with content analysis. The results showed that employees’ views of good leadership were comparable with Basses transformational leadership theory. Characteristics from transformational leadership theory could also be found from employees’ actual experiences from situations where they felt leadership had been exceptionally good. Participants identified special characteristics in leadership in matrix organizations by the role of line manager and project manager and the communication between them. Participants were generally very satisfied with the current leadership culture in the organization. The results of this study are unique and cannot be generalized. However, they can give valuable insights to good leadership and good leadership practices in software industry and can be used in an organization to support orientation and recruiting as well as for improving the current leadership practices.
see all

Subjects:
Copyright information: © Noora-Kaisa Juntunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.