University of Oulu

”Toki ikävät viestit menevät edelleen ihon alle, koska epäilen vielä usein itseäni opettajana” : vastavalmistuneiden luokanopettajien kertomuksia kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä ilmenneistä haasteista ja niihin saadusta tuesta

Saved in:
Author: Kumpulainen, Laura1; Kuosmanen, Marjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312230
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kumpulainen; M. Kuosmanen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Lassila, Erkki
Reviewer: Alanko, Anu
Lassila, Erkki
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia haasteita vastavalmistuneet luokanopettajat ovat kohdanneet tehdessään yhteistyötä kotien kanssa. Tutkielmassa perehdytään myös siihen, millaista tukea vastavalmistuneet luokanopettajat ovat saaneet kohdatessaan haasteita kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tutkielmassa tarkastellaan myös miltä eri tahoilta tukea on saatu. Tuen saaminen on tärkeää, jotta vastavalmistuneen opettajan siirtyminen työelämään sujuisi mahdollisimman joustavasti.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan opettajuutta vastavalmistuneen opettajan näkökulmasta. Tutkielmassa käsitellään työelämään siirtymistä, opettajan ammatillista kasvua sekä kollegiaalisen tuen merkitystä vastavalmistuneen opettajan kannalta. Kodin ja koulun välinen yhteistyö muodostaa toisen osan teoreettisesta viitekehyksestä. Tämän osalta tutkielmassa avataan kasvatusvastuuta ja kasvatuskumppanuutta, yhteistyön merkitystä lapsen kehitykselle, yhteistyön edellytyksiä ja haasteita sekä yhteistyötä vastavalmistuneen opettajan näkökulmasta. Tämä pro gradu -tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, jossa tarkastellaan aihetta narratiivisen metodologian avulla. Aineistona tutkielmassa on yhdeksän kirjoitelmaa, joita käsitellään narratiivien analyysin avulla ja pyritään ymmärtämään kertomusten välittämiä kokemuksia.

Tutkielman tulosten perusteella vastavalmistuneet luokanopettajat ovat kohdanneet monia erilaisia haasteita kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä. Haasteita on ilmennyt sekä jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa että erityisemmissä tilanteissa. Vastavalmistuneiden luokanopettajien saama tuki kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön on ollut hyvin vaihtelevaa, mutta tärkeää. Aineiston perusteella on nähtävissä selvästi ero käytännön tuen ja henkisen tuen välillä. Erityisesti henkisen tuen merkitys on tärkeä vastavalmistuneen luokanopettajan oman jaksamisen kannalta. Ajankohtaisena ja mielenkiintoisena tuen muotona kirjoitelmissa mainittiin myös sosiaalinen media.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kumpulainen; Marjo Kuosmanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.