University of Oulu

Suuret silmät, pienet nenät : mangan lukemisen vaikutukset peruskouluikäisten piirrostyyleissä

Saved in:
Author: Lohi, Cilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312240
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Lohi, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Vuopala, Essi
Description:
Tässä tutkimuksessa selvitän, ovatko japanilaista manga-sarjakuvaa vapaa-ajallaan lukevat peruskouluikäiset lapset omaksuneet siitä vaikutteita omaan piirrostyyliinsä. Manga saapui länsimaihin vuosituhannen vaihteessa ja on sen jälkeen vakiintunut myös suomalaisen yhteiskunnan sarjakuvatraditioon. Olen itse pitkäaikainen mangaharrastaja ja hyödyntänyt mangaa myös työelämässä. Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan sarjakuvan historiaa eri puolilla maailmaa, erityisesti mangaa, sen kehittymistä ja saapumista länsimaihin. Lisäksi käsitellään yleisesti kuvataidekasvatuksen paikkaa peruskoulussa. Myös kuvataidekasvatuksen tavoitteita tutkitaan sekä luodaan katsaus aineen esittelyyn kahdessa uusimmassa perusopetuksen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu tutkimalla mangaharrastuksen ilmenemistä testiryhmässä, johon kuului kolme alakoulun luokkaa opettajineen eri puolilta Suomea. Aineisto koostui opettajien haastatteluista, oppilaiden täyttämistä sarjakuvakyselyistä sekä oppilaiden tekemistä piirroksista. Opettajia haastateltiin mangan näkymisestä heidän työympäristössään. Kyselyillä kartoitettiin tarkemmin, kuinka suuri osa tutkimuksen testiryhmästä luki mangaa. Piirrostehtävässä oppilaita pyydettiin piirtämään kuva ihmisestä omalla tyylillään. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Opettajien haastattelujen sisältöä verrattiin toisiinsa sekä muuhun aineistoon. Piirroksiin sovellettiin kuva-analyysia tutkijan itse laatimalla piirrelistalla, jonka avulla piirroksista haettiin mangaan viittaavia tyylikeinoja. Kaikki piirrosmateriaalista löytyneet osumat esitellään omiin kategorioihinsa jaoteltuna, ja jokaisesta kategoriasta eritellään muutamia osumia tarkemmin. Tutkimuksen aineistot tuottivat keskenään yhtenäisiä tuloksia. Opettajien mukaan oppilaiden mangaharrastus ilmeni erityisesti heidän omaehtoisissa piirroksissaan. Mangalle tyypillisiä piirteitä löytyi lähes jokaisesta piirroksesta, mutta määrällisesti niitä löytyi paljon enemmän mangaa lukevien kuvista. Lisäksi suurin osa testiryhmän mangaharrastajista oli tyttöjä, ja tyttöjen piirroksista löytyi merkittävästi poikia enemmän osumia, mikä vastaa mangan yleistä suosiota naisyleisön keskuudessa lännessä. Tuloksista voi päätellä, että manga on nykypäivänä normaali osa suomalaista peruskouluarkea. Tutkimuksen luotettavuutta on parannettu mahdollisimman huolellisella dokumentaatiolla sekä keräämällä aineistoa useassa eri muodossa.
see all

In this study I set to find out if reading Japanese manga comics has influenced the drawing style of junior school pupils who read these comics in their free time. Manga reached the West at the turn of the millennium and has since then established itself also in the Finnish cartoon tradition. Personally, I am a long-time manga enthusiast, and I have also used manga in my working life. In the framework of this study, the history of cartoons is examined from a global viewpoint, with a closer look at manga, how it has evolved, and how it reached the Western Countries. The status of visual arts education in Finnish comprehensive school is discussed from a general point of view. The objectives of visual arts education and the way the subject is presented in the two latest national core curricula for basic education is surveyed. The empirical section of the study was carried out by studying the manifestation of reading manga within a test group comprising three junior school classes and their teachers from various parts of Finland. The research material comprised teacher interviews, pupils’ replies to questionnaires about cartoons, and drawings made by pupils. The teachers were interviewed about the manifestation of manga in their work environments. The questionnaires were used for charting how big a proportion of the test group pupils were manga readers. The pupils’ drawing assignment was to draw a picture of a human being using the pupil’s own style of drawing. The research material was analysed using content analysis. The teacher interviews were compared with each other and to the rest of the research material. The drawings were analysed using a feature list devised by the researcher. The list was used for finding stylistic devices with references to manga from the drawings. The study presents all matches discovered in the drawings divided into their own categories, and a detailed discussion on some matches from each category. The research materials produced uniform results. According to the teachers, manga was particularly manifested in the spontaneous drawings of manga readers. Features typically found in manga were discovered in almost every drawing, but their number was significantly larger in the drawings of manga readers. In addition, most of the manga enthusiasts in the test group were girls, and matches were significantly more numerous in the drawings of girls than of boys, which corresponds to the general popularity of manga among the female audience in the West. The results show that today manga is a normal part of life in Finnish comprehensive schools. The reliability of the study has been enhanced by careful documentation and by gathering a diverse body of research material.
see all

Subjects:
Copyright information: © Cilla Lohi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.