University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka ja sen vaikutus oppilaan sosiaaliseen kompetenssiin

Saved in:
Author: Lehto, Saramaria1; Pietiläinen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312241
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lehto; V. Pietiläinen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmamme tavoitteena oli tutkia positiivista pedagogiikkaa ja sen käytön vaikutuksia oppilaan sosiaaliseen kompetenssiin. Koulujen luokkakoot kasvavat ja oppilaiden käytöshäiriöt ovat lisääntyneet. Oppilaiden keskinäisten sekä opettajan ja oppilaiden välisten suhteiden toimivuuden tärkeys korostuu luokan toiminnan ja oppimisen kannalta. Halusimme tutkia työssämme erityisesti positiivisen pedagogiikan soveltamista opetuksessa ja sen vaikutuksia oppilaiden sosiaalisiin taitoihin, suhteisiin ja luokan ilmapiiriin. Päätimme lähestyä ongelmaa sosiaalisen kompetenssin kautta sen kattavuuden vuoksi.

Positiivinen pedagogiikka on positiivisen psykologian pohjalta syntynyt kasvatus- ja opetussuuntaus. Perehdyimme työssämme erityisesti vahvuusopetukseen, joka on positiivisen pedagogiikan sovellus. Tutkimuksemme myötä selvisi, että positiivisen pedagogiikan ja vahvuusopetuksen kautta voidaan vaikuttaa oppilaan sosiaaliseen kompetenssiin. Sekä opettaja että luokan muut oppilaat voivat tukea oppilaan sosiaalista kompetenssia esimerkiksi vahvuusopetuksen kautta ja ylläpitämällä myönteistä ja hyväksyvää koulukulttuuria.

Toteutimme tutkimuksemme parityönä teoreettisena kirjallisuuskatsauksena. Etsimme sekä kansainvälisiä että kotimaisia lähteitä ja pyrimme löytämään ajankohtaista ja keskeistä lähdemateriaalia, jotta työmme olisi relevantti. Viittasimme lähteisiin asiaankuuluvalla viittaustekniikalla. Koemme, että työn toteuttaminen parityönä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta, sillä ylläpidimme keskustelemalla työn luotettavuutta koko työskentelyprosessin ajan. Tutkimme aihetta yleisellä tasolla rajoittamatta tutkimuskohdetta esimerkiksi tiettyyn ikäryhmään. Lisäksi halusimme tutkimuksemme keskustelevan kansainvälisen tutkimuksen kanssa. Tulokset ovat mielestämme hyvin sovellettavissa käytännön työssämme luokanopettajina.

Abstract

The number of students in school classes increases along with misbehavior of the students. The importance of the quality of relationships between the students’ and the teacher is emphasized. The goal of our bachelor’s thesis was to investigate whether using positive pedagogy in teaching would impact students social skills and the quality of the relationships between the class members. We chose to approach the research problem using the concept of social competence for its comprehensive nature.

Positive pedagogy is an educational orientation based on positive psychology. We orientated ourselves particularly in strength-based education, which is practical application of positive pedagogy. Based on the research we found that students’ social competence, not limited to a particular age group, can be impacted through the use of positive pedagogy and strengthbased education in teaching. Through proper application of strength-based education, both the teacher and other students can promote one student’s social competence.

The thesis was conducted between the two of us using the methods of theoretical literature review. In this paper we reviewed the most recent national and international references to ensure that our research will be relevant and could be beneficial for teachers worldwide, and we referenced to it in an appropriate manner. Our research-related conversations between each other increased the validity and reliability of our research. In our opinion the results can easily be adapted into the future job of ours as teachers.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saramaria Lehto; Veera Pietiläinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.