University of Oulu

Lisätty todellisuus oppimisen ja opettamisen tukena : ilmiön nykytilan tarkastelua

Saved in:
Author: Mäenpää, Elias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312250
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Mäenpää, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Teknologian nopean kehityksen ansiosta yhä useammalla henkilöllä on jo varhaislapsuudestaan asti mahdollisuus päästä erilaisten virtuaalimaailmojen pariin. Lisätty todellisuus hyödyntää toiminnassaan tehokkaasti erilaisia mobiilialustoja ja on siten suosittu ja käytännöllinen virtuaalitodellisuuden muoto yhä useamman oppilaan keskuudessa. Lisätty todellisuus on vasta hiljattain alkanut ottaa jalansijaa viihteellisissä sovelluksissa ja opetuksen tukena ne ovat vielä tällä hetkellä suhteellisen kömpelöitä ja rajoittuneita. Tutkielmassa tarkastellaan lisätyn todellisuuden hyötyjä opetuksessa tutustumalla aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksiin ja päätelmiin sekä perehdytään aiheesta julkaistuun kirjallisuuteen. Lisätty todellisuus oppimisen tukena on ilmiö, josta ollaan oltu kiinnostuneita jo pitkään, mutta tutkimuksissa käytetyt sovellukset ovat useasti kömpelöitä ja vain tiettyyn käyttöön soveltuvia prototyyppejä. Siksi niiden tarkka arviointi on vaikeaa ja tutkimustuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymyksiin, kuinka lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää opetuksessa sekä millä tavoilla se tehostaa oppimista. Lisätyn todellisuuden hyödyistä on saatu positiivisia tutkimustuloksia. Tutkielmassa lisätyn todellisuuden oppimista tukevat tasot on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Tilallisen hahmottamisen sekä abstraktille tasolle siirtymisen tukemisessa lisätyllä todellisuudella nähdään olevan potentiaalia mielenkiintoisten ja kolmiulotteisten oppimisympäristöjen mahdollistajana. Virtuaalisessa maailmassa fysiikan lakeja voidaan muuttaa siten, että normaalisti vaikeasti havainnollistettava ilmiö, esimerkiksi magneettikenttä voidaan muuttaa visuaaliseen muotoon. Tällöin abstraktista asiasta tehdään konkreettinen ja helpommin lähestyttävä. Muistin ja ymmärtämisen tukemisessa lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi muuntamalla luettu teksti visuaaliseen muotoon. Tämän on todettu olevan tehokas keino etenkin lukemisen alkutaipaleella olevilla oppilailla sekä sellaisilla oppilailla, joilla on vaikeuksia lukemisen kanssa. Autenttiset oppimisympäristöt ja autenttisten tilanteiden simulointi vaikuttaa motivaatioon ja innokkuuteen tehtävän suorittamiseksi. Tulevaisuuden sovelluksilta odotetaan nopeaa kehitystä muun muassa käytettävyyden ja nopeutuvien datan siirtonopeuksien kasvaessa. Teknologian kehittyessä yhä lähemmäs ihmistä, esimerkiksi puettavat älylasit tuovat yhä uusia mahdollisuuksia lisätyn todellisuuden hyödyntämiselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elias Mäenpää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.