University of Oulu

Opettajan vallan varjoissa, vai valossa? : opettajan auktoriteetti

Saved in:
Author: Eriksson, Carita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312252
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Eriksson, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatin tutkielma tarkastelee, millaisista tekijöistä opettajan toimiva pedagoginen auktoriteetti muodostuu ja millaisella auktoriteetilla opettaja edistää luokan myönteistä vuorovaikutusta, ilmapiiriä ja suhdetta oppilaisiinsa. Lisäksi tutkielmaan on otettu toinen, päinvastainen näkökulma, tutkimalla sitä millaisilla vuorovaikutuksen tavoilla opettaja edistää toimivan auktoriteettisuhteen muodostamista ja täten myös yleistä myönteistä vuorovaikutusilmapiiriä luokassaan. Tutkimuksen pääaiheena on siis opettajan auktoriteetti ja lisänäkökulmana vuorovaikutus, sekä näiden kahden yhteydet toisiinsa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajan ammatin keskeisten asioiden toimivuuden avaimia, joilla opettajat (ja etenkin uudet, kokemattomammat opettajat) voisivat selviytyä nykypäivän haasteellisessa ja vaativassa työssään kunniakkaasti. Työn tarkoituksena on myös havahduttaa opettajaopiskelijoita pohtimaan omaa tulevaa opettajuuttaan, auktoriteettiaan, sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on toteutettu laadullisesti, systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja tutkimuksen lähteinä sekä teoreettisena viitekehyksenä ovat toimineet kasvatustieteessä-, kasvatussosiologiassa- ja sosiaalipsykologiassa ilmestyneet teokset, tutkimukset ja artikkelit. Tutkimus etenee lähtemällä liikkeelle auktoriteetin käsitteen avaamisesta sekä siitä, mihin auktoriteetti perustuu, miten se voi syntyä ja millaisia erilaisia tapoja olla auktoriteetti on olemassa. Tämän jälkeen tutkimus perehtyy pääaiheeseen, eli opettajan auktoriteettiin ja sen syntymiseen, sekä rakentumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Lopuksi tutkimus käsittelee opettajan auktoriteetin ja vuorovaikutuksen yhteyksiä toisiinsa, sekä vuorovaikutustapoja, joilla opettaja luo pedagogisesti toimivan auktoriteetin, myönteiset suhteet oppilaisiinsa ja hyvän vuorovaikutusilmapiirin luokkaansa. Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena on, että opettajan auktoriteetti perustuu luokkatilanteissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja oppilaiden kohtaamisen laatuun. Hyvä ja toimiva auktoriteetti, sekä myönteinen vuorovaikutus, opettaja–oppilas-suhteet ja ilmapiiri saavutetaan vuorovaikutuksella, jonka henkeä luonnehtivat muun muassa opettajan ja oppilaan välinen keskinäinen luottamus, läsnäolo, kunnioitus ja arvostus. Merkittäviä muita tekijöitä ovat esimerkiksi opettajan käytös, asenteet ja arvot, sekä avoimuus ja aitous.
see all

Subjects:
Copyright information: © Carita Eriksson, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.