University of Oulu

Yleinen polynomifunktio ja polynomiyhtälö lukion pitkässä matematiikassa

Saved in:
Author: Laakso, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312328
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Laakso, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hästö, Peter
Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Hästö, Peter
Salmi, Pekka
Description:
Tämä tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, jossa valmistettiin oppikirjat lukion matematiikan lyhyen oppimäärän kurssille MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt sekä pitkän oppimäärän kurssille MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt. Oppikirjan päällimmäisenä tarkoituksena on vastata vuonna 2016 voimaan astuneen lukion opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin alan tutkimustulokset silmällä pitäen. Yksi merkittävimmistä tutkielmaan vaikuttaneista artikkeleista oli Cuocon, Goldenbergin ja Markin Habits of Mind: An Organizing Principle of Mathematics Curricula, jossa esitellään matematiikan oppitunneilla korostettavia ajattelumenetelmiä, joihin pitäisi kiinnittää huomiota perinteisten rutiinitehtävien sijaan. Oppikirjan opetusmenetelmäksi valittiin oppilaslähtöinen lähestyminen aiheisiin, jossa kappaleiden teoriat muodostuvat opiskelijoiden pohdintatehtävien tuloksena. Opettajan tärkein rooli valitussa opetusmenetelmässä on ohjeistaa ja neuvoa opiskelijoita tarvittaessa. Oppikirjassa tähdätään opiskelijoiden matemaattisen ymmärtämisen ja loogisen päättelykyvyn kehittymiseen, joita pidetään hyödyllisinä taitoina tulevaisuuteen tähtäävässä oppimisessa. Tutkielma koostuu kolmesta osasta: kirjallisesta perusteluosasta, opettajan oppaasta ja oppikirjaosasta. Kirjallisessa perusteluosassa esitellään oppikirjan lähtökohdat ja tavoitteet sekä perustellaan kappale kappaleelta oppikirjaan tehdyt valinnat. Opettajan oppaassa on kirjaosion ajankäyttösuunnitelma sekä vastaukset oppilaiden pohdintatehtäviin. Kirjaosio sisältää opiskelijoille tarkoitetun oppimateriaalin kurssin MAA2 aihealueesta Yleinen polynomifunktio ja polynomiyhtälö. Osion alussa on myös käsitelty potenssifunktioita ja -yhtälöitä niiltä osin, kun niitä polynomifunktioiden ja -yhtälöiden kannalta tarvitaan. Oppikirjaosiossa keskitytään erityisesti graafisten esitysten käyttämiseen ratkaisujen tukena. Graafisten esitysten työkaluna käytetään ilmaista dynaamista matematiikkaohjelmaa GeoGebraa, jonka kautta teknisten apuvälineiden käyttö on vahvasti läsnä oppikirjassa. Kirjaosiossa nousee esille myös esimerkiksi eri polynomiluokkien yhteyksien hahmottaminen sekä tehtävätyypit, joissa opiskelijoiden pitää muodostaa algebrallisia malleja graafien avulla. Oppikirjaosion lopussa on myös muutama aihealueeseen liittyvä lisätehtävä sekä vastaukset oppikirjan harjoitustehtäviin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Laakso, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.