University of Oulu

The building blocks of Taekwon-Do techniques : a concept analysis of technical terminology in ITF Taekwon-Do

Saved in:
Author: Savilampi, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312335
Language: English
Published: Oulu : H. Savilampi, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kuure, Leena
Virtaluoto, Jenni
Description:
”The building blocks of Taekwon-Do techniques: A concept analysis of technical terminiology in ITF Taekwon-Do” is a descriptive terminological study on the technical terminology in ITF Taekwon-Do. The aim of this study was to analyze the concepts for the technical terminology and to formulate a comprehensive technique naming scheme to help harmonize the naming conventions of the fundamental in Taekwon-Do not only in Finland, but anywhere the martial art is practiced. The methodological framework of this study is based on terminology, the study of terms within a language for special purposes (LSP), and more specifically, on concept analysis. Concept analysis is a method of research used to analyze the relations between concepts within an LSP. This analysis forms concept systems based on the superordinate and subordinate concepts that emerge from the analysis. The analysis of relations is conducted by studying the distinctive characteristics of each concept. All concepts that have common characteristics are related to each other in some way. Depending on the other characteristics they have, the relation may be subordinate, co-ordinate or partitive. The seven-step method of concept analysis is based on the works of Puusa (2008) and Nuopponen (2010). The focus of this study is the LSP used within the martial art ITF Taekwon-Do. The naming of fundamental techniques in Taekwon-Do is based on the attributes of each technique. The data for this study consists of the “Encyclopedia of Taekwon-Do” (1985) and its condensed edition “Taekwon-Do: The Korean art of self-defence” (1999), written by the founder of ITF Taekwon-Do, Choi Hong Hi. These books are the primary descriptions of what Taekwon-Do is and what it consists of. Although these books do not contain exact instructions on how to name techniques or use the terminology, there are hundreds of examples of fundamental techniques in the book. Based on the data and earlier research, I have formulated a technique naming scheme consisting of 12 attributes. The scheme defines the word order for the 12 attributes that may be used in naming the techniques. The actual concept analysis is divided into five sub-sections based on the technique naming scheme. The four most important and most common attributes (stance, attacking/blocking tool, technique type and technique specification) have their own sub-section, whereas the remaining attributes, which consist of considerably less terminology, are analyzed in the fifth sub-section. As a result of the analysis, a concept system was created of each attribute. Together with the technique naming scheme, those concept systems should help Taekwon-Do practitioners understand the terminology of the martial art better. In addition, I have given suggestions during the analysis on how to remove ambiguity and fill the gaps in the terminology of Taekwon-Do.
see all

”The building blocks of Taekwon-Do techniques: A concept analysis of technical terminology in ITF Taekwon-Do” on kuvaileva terminologinen tutkimus ITF Taekwon-Don teknisestä terminologiasta. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida teknisen terminologian käsitteistöä sekä muodostaa kattava tekniikoiden nimeämiskaavio, jonka avulla tekniikoiden nimeäminen on mahdollista harmonisoida paitsi Suomessa, myös missä tahansa maailmalla, missä ITF Taekwon-Doa harrastetaan. Tutkimuksen metodologinen viitekehys perustuu terminologiaan eli erikoiskielten termistöjen tutkimukseen, ja tarkemmin sanoen käsiteanalyysiin. Käsiteanalyysi on tutkimusmenetelmä, jossa analysoidaan erikoiskielen käsitteiden suhteita toisiinsa muodostaen käsitejärjestelmiä, joihin valikoituu ylä- ja alakäsitteitä. Suhteita analysoidaan tutkimalla kunkin käsitteen ominaispiirteitä. Yhteisiä piirteitä jakavat käsitteet ovat jollain tapaa suhteessa toisiinsa, ja riippuen niiden muista piirteistä käsitteet voivat olla esimerkiksi alakäsitesuhteessa, rinnakkaissuhteessa tai osasuhteessa toisiinsa. Käsiteanalyysin seitsenvaiheinen menetelmä perustuu Puusan (2008) ja Nuopposen (2010) teoksiin. Tämän tutkimuksen kohteena on erikoiskieli, jota käytetään ITF Taekwon-Do -kamppailulajin parissa. ITF Taekwon-Don perustekniikoiden nimeäminen tapahtuu useiden niitä määrittävien käsitteiden kautta. Ensisijainen tutkimusaineisto on ITF Taekwon-Don kehittäjän Choi Hong Hin käsikirja lajin sisällöstä ja koostumuksesta, ”Encyclopedia of Taekwon-Do” (1985), ja sen tiivistetty versio ”Taekwon-Do: A Korean art of self-defence” (1999). Kyseiset kirjat eivät sisällä tarkkoja ohjeita tekniikoiden nimeämiseen eikä termien käyttöön, mutta sisältävät satoja esimerkkitekniikoita. Aineiston ja aiempien tutkimusten perusteella olen muodostanut 12 määreestä koostuvan tekniikoiden nimeämiskaavion. Kaavio määrittää sanajärjestyksen edellä mainituille 12 määreelle, joita tekniikoiden nimeämisessä voidaan käyttää. Varsinainen käsiteanalyysi on jaettu viiteen alalukuun tekniikoiden nimeämiskaavion pohjalta. Neljä tärkeintä ja yleisintä määrettä (asento, hyökkäys-/torjuntatyökalu, tekniikkatyyppi ja tekniikan tarkenne) muodostavat omat alalukunsa, kun taas loppuja määreitä, joissa myös käsitteistöä on vähemmän, käsitellään analyysin viidennessä alaluvussa. Analyysin tuloksena kustakin määreestä muodostui käsitejärjestelmä, jonka yhdessä nimeämiskaavion kanssa on tarkoitus parantaa Taekwon-Do-harrastajien ymmärrystä lajin terminologiasta. Lisäksi olen analyysin yhteydessä esittänyt ehdotuksia epäselvyyksien poistamiseksi ja puutteiden täydentämiseksi Taekwon-Don käsitteistössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Savilampi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.