University of Oulu

“Sometimes you can tell more truth through fiction” : analyzing the content in Richard A. Clarke’s nonfiction and fiction

Saved in:
Author: Huttunen, Fanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312336
Language: English
Published: Oulu : F. Huttunen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
The purpose of this research is to study and compare the nonfiction and fiction texts of the former National Coordinator for Security and Counter-Terrorism, Richard A. Clarke. After the terrorist attacks of 9/11 and his retirement from the government, Clarke has written several nonfiction books and thrillers with themes inspired by his career and the 9/11 attacks. On the cover of Clarke’s first fiction novel, The Scorpion’s Gate, there is a statement: “Sometimes you can tell more truth through fiction”. This proclamation inspired the research questions: 1) Is Clarke revealing more in his fiction than in his nonfiction? and 2) Does Clarke attempt to affect the reader’s views by portraying things in a certain way? The research material consist of two of Clarke’s nonfiction texts, Against All Enemies: Inside America’s War on Terror (2004) and Your Government Failed You: Breaking the Cycle of National Security Disasters (2008), and all four of his thrillers, The Scorpion’s Gate (2004), Breakpoint (2005), Sting of the Drone (2014) and Pinnacle Event (2015). The methodology used to analyze the texts is qualitative content analysis. The data is gathered from the six books by relevance sampling and based on these samples, a thematic coding frame is built. The samples are divided into the identified themes: Cyber Security and Warfare, Energy, Government, Homeland Security, Intelligence and Terrorism. In the analysis the content of the nonfiction and fiction samples is compared and possible indications of attempts to affect the reader are studied. The results of the theme centered analyses are compiled and discussed in order to answer the research questions. Based on the analysis and discussion it was determined that for the most part, Clarke is actually saying less in his fiction compared to the nonfiction. The only anomaly was the subject of drones, unmanned aerial vehicles, which was addressed in the thriller Sting of the Drone but not discussed in the nonfiction texts. It was also concluded that Clarke is most certainly trying to influence the reader. The views and actions that Clarke criticized in his nonfiction were also portrayed negatively in his fiction. These negative characterizations were contrasted with positive references to matters that Clarke promoted in his nonfiction.
see all

Tämän tutkielman tarkoitus on analysoida ja verrata Yhdysvaltain hallituksessa kolme vuosikymmentä työskennelleen Richard A. Clarken kirjoittamaa tietokirjallisuutta ja fiktiota. 11.9.2001 tapahtuneiden terroristi-iskujen jälkeen, Clarke on kirjoittanut useita tietokirjallisia teoksia sekä trillereitä, joiden kaikkien aihepiiri on saanut inspiraationsa Clarken hallitusurasta sekä edellä mainituista terroristi-iskuista. Hänen ensimmäinen trillerinsä The Scorpion’s Gate julkaistiin vuonna 2005 ja sen kannessa todetaan ”joskus fiktion kautta pystytään kertomaan enemmän totuutta.” Tämän väitteen pohjalta rakennetut tutkimuskysymykset ovat 1) Paljastaako Clarke enemmän kaunokirjallisissa teoksissaan kuin tietokirjallisuudessaan? ja 2) Pyrkiikö Clarke vaikuttamaan lukijan mielipiteisiin esittämällä asioita tietyllä tavalla? Tutkimusmateriaali koostuu kahdesta Clarken muistelmasta, nimiltään Against All Enemies (2004) and Your Government Failed You (2008), sekä kaikista hänen neljästä trilleristään, jotka ovat The Scorpion’s Gate (2004), Breakpoint (2005), Sting of the Drone (2014) ja Pinnacle Event (2015). Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista sisällönanalyysia ja sen erilaisia painotuksia. Analysoitava aineisto luodaan Clarken kirjoista relevanssiotannalla ja näiden näytteiden perusteella laaditaan teemaperusteinen runko. Näytteet jaetaan laadittuihin teemoihin, jotka ovat seuraavat: kyberturvallisuus ja -sotiminen, energia, hallitus, kotimaan turvallisuus, tiedustelu ja terrorismi. Tarkastelussa tietokirjallisuudesta ja fiktiosta kerättyjen näytteiden sisältöä verrataan keskenään ja tutkitaan löytyykö niistä mielipiteisiin vaikuttamista. Teemoittain tehtyjen analyysien tulokset yhdistetään ja tutkimuskysymyksiin vastataan näiden yhdistettyjen tuloksien pohjalta. Analyysin tulosten perusteella voidaan todeta, että pääasiallisesti Clarke kertoo fiktiossaan tietokirjallisuuttaan vähemmän. Ainoa poikkeus olivat droonit, eli kauko-ohjattavat lentävät alukset, joita käsiteltiin Sting of the Drone trilleristä kerätyissä näytteissä mutta niitä ei puolestaan mainittu Clarken tietokirjoissa. Analyysin pohjalta todettiin myös, että Clarke pyrkii epäilemättä vaikuttamaan lukijaansa. Clarken muistelmissa kritisoimat asiat ja toiminnat esitettiin myös hänen fiktiossaan negatiiviseen sävyyn. Näiden epäsuotuisien luonnehdintojen vastapainona asioita, joita Clarke kannatti muistelmissaan, kuvailtiin puolestaan positiivisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Fanni Huttunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.