University of Oulu

Mekatroniikan sisältöjä alle kouluikäisille : varhaiskasvatuksen teknologiakasvatusta

Saved in:
Author: Tapio, Merja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312342
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tapio, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Pro gradu -tutkielmani käsittelee varhaiskasvatuksen teknologiakasvatusta. Tavoitteena on määritellä, mitä on teknologiakasvatus. Toisaalta selittää, millaisia mahdollisuuksia mekatroniikan aihealue antaa varhaiskasvatuksen teknologiakasvatukselle. Lopullinen tavoite on näiden perusteella luoda varhaiskasvatuksen opettajille ja kasvattajille käsikirja, jonka avulla kukin voi rakentaa teknologiakasvatuksen opetussuunnitelman omaksi työvälineeksi. Lähtökohtana tutkielmalle on tutkijan oma mielenkiinto aihetta kohtaan sekä varhaiskasvatuksen kentällä vallitsevana näyttäytyvä käsitys, että teknologiakasvatuksella tarkoitetaan erilaisten tieto- ja viestintäteknologian välineiden käyttöä. Teoreettisen tutkielman aineisto koostuu systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pohjata. Tarkoituksena on selittää ja ymmärtää hermeneuttisen otteen mukaisesti teoreettisesta viitekehyksestä esiin nousseita käsitteitä. Sisällönanalyysin menetelmin teoreettinen viitekehys on aluksi hajotettu käsitteisiin ja niiden selittämiseen. Merkityksellisimmiksi nousseiden käsitteiden pohjalta on laadittu analyysirunko, joka luo rakenteen tutkittavan ilmiön ’Miten opetan mekatroniikkaa pienille lapsille’ tulosluvulle 7. Tulosten kannalta merkittäviksi nousivat opettajan rooli opetuksen ja oppimisen mahdollistajana sekä oppimisympäristö ja oikeanlaiset oppimisvälineet. Pedagogiikka ja lasten osallisuus nostetaan arvoonsa Varhaiskasvatussuunnitelmassa. Tutkiva ja kokeileva työtapa edellyttää opettajalta joustavuutta sekä avoimia tehtävänantoja. Valmiita vastauksia ja mallikopioimista tulisi välttää. Tavoitteena on oppia ongelmanratkaisutaitoja. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, lähikehityksen vyöhykkeellä. Eri vaiheissa oleville projekteille tulisi löytyä tilaa olla esillä. Samoin oppimisvälineille, jotka toimivat itsessään lapsen mielenkiinnon herättäjinä uusille kokemuksille. Tämä tutkielma päätyy johtopäätökseen, että teknologiakasvatus ei ole vain sitä itseään, vaan sen avulla saavutetaan laaja-alaista osaamista niin kielellisten, sosiaalisten kuin oppimistaitojen osalta. Näin se vastaa laajemminkin varhaiskasvatuksen asettamiin tavoitteisiin.
see all

This Master’s thesis is about technology education in early childhood education. First target is to define technology education. Otherwise what are the possibilities of mechatronic subjects in early childhood technology education. The final target is to create a manuscript to help teachers to develop their pedagogical expertise in technological matters. Thesis’s starting point is student own interest in technology but also assumption in early childhood education’s field technology education being same as educational technology. Systematic overview of literature reconstructs the theoretical framework of the thesis. It is target to explain and understand the meanings of concepts in theoretical framework using hermeneutic. Using content analysis, the theoretical framework was first break down into concepts and explaining them. The most meaningful topics create analysis frame and structure for the result chapter 7. The most meaningful concepts are teacher role making teaching and learning possible but as well the learning environment and adequate learning instruments. In a Finnish curriculum of early childhood education pedagogy and children involvement are noted valuable. Exploratory and experimental learning method demand teacher’s flexible but as well open assignments. Ready given answers should not exist neither copying ready made models. Learning takes place as in social interaction at the zone of proximal development. There should be found enough space in learning environment for the learning projects at different levels. The learning instruments should also place on open shelfs. These can be found as stimulus for the children to rouse new interests. This thesis ends up to conclusion technology education is not just itself. It can help to increase holistic learning in language skills, social skills but as well helps the child learning to learn. That makes the technology education methods useful to achieve early childhood education targets.
see all

Subjects:
Copyright information: © Merja Tapio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.