University of Oulu

Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa: keskeiset tekijät ja niiden merkitys

Saved in:
Author: Haverinen, Iiris1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312345
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Haverinen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Physical Description: 30 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat niitä tekijöitä, joihin vaikuttamal-la kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on myös selvit-tää, millainen merkitys näillä tekijöillä on kiusaamisen ennaltaehkäisyssä varhaiskasvatuk-sen kontekstissa. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kiusaamista on aiemmin pidetty tavallise-na lapsuuteen kuuluvana kinasteluna. Nykyään siihen on kuitenkin kiinnitetty enemmän huomiota, ja kiusaamisen tavoitteellinen ennaltaehkäisy on tullut osaksi varhaiskasvatusta.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta pääkäsitteestä, jotka ovat varhaiskas-vatus, kiusaaminen varhaiskasvatuksessa, sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Varhaiskas-vatuksessa tapahtuvaa kiusaamista esiintyy sosiaalisissa tilanteissa vertaisten kesken. Jos kiusaamista halutaan ennaltaehkäistä tavoitteellisesti, tulee kasvattajien keskittyä tukemaan lasten taitoja toimia vertaissuhteissa. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät hyvin var-hain lapsen sosiaalisten kanssakäymisten ja mallioppimisen kautta. Suunnitelmallisen toi-minnan avulla näiden taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.

Tutkimuksen tuloksina esiin nousivat kiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta keskeiset tekijät kuten sosiaaliset vuorovaikutustaidot, joihin liittyy merkittävästi empatia ja moraalikäsitys. Myös leikillä ja ryhmällä on suuri merkitys kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä. Näillä edellä mainituilla tekijöillä on merkittävä rooli kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, sillä kiusaa-mista ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on tukea lasten kehitystä eri osa-alueilla siten, ettei ongelmia vertaissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa syntyisi.

Haluan tutkimuksellani korostaa kiusaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ennaltaehkäisyn mer-kitystä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kiusaamiseen vaikuttaviin tekijöihin voidaan puut-tua, sitä vähemmän kiusaamista tapahtuu tulevaisuudessa. Tutkimukseni aihe on yhteiskun-nallisesti ajankohtainen, joten haluan antaa kiusaamisen ennaltaehkäisyn merkittävyydelle enemmän näkyvyyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iiris Haverinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.