University of Oulu

From hopeless apes to hopeful Erin : representations of Ireland, Irish people and Irish issues in Punch magazine’s cartoons in the Victorian Age

Saved in:
Author: Snåre, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 48.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312365
Language: English
Published: Oulu : J. Snåre, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pattison, Andrew
Reviewer: Kuure, Leena
Pattison, Andrew
Description:
This master’s thesis studies the representation of Irish themes in the cartoons of a satirical British magazine Punch (1841–2002) during the Victorian Age. The aim of the study is to uncover how Irish themes were portrayed in the cartoons and to shed light on the historical factors that may have influenced the formation of these depictions. The data consists of 151 Victorian Age Punch cartoons that are studied by using iconography as a tool for examining and interpreting the contents of the cartoons. The cartoons are grouped together on the basis of the central themes and characteristics that were detected in them, and the analysis focuses on how these themes were represented. The themes are additionally examined to see whether or not any political, social or cultural factors from the previous 800 years of Anglo-Irish history could have had an influence on the representations of Irish themes that were presented in Punch cartoons. Irish themes in Punch cartoons were represented through the depictions of Irish people, Irish issues and Ireland as a country. Out of all three groups, the Irish people received the worse treatment in Punch cartoons. Portrayed as lazy, unindustrious, violent, uneducated simians, they represented all the negative qualities that were associated with Ireland. Irish issues were depicted only slightly less negatively than the Irish people, and as other issues were derided, some were dismissed completely suggesting a hint of indifference towards Irish issues. While Irish people and issues were often met with ridicule and hatred, Ireland as a country was portrayed in a positive light and as the ray of hope among the doomed Irish people. The influence of historical events such as the Plantation of Ulster, numerous rebellions and the Penal Laws on the formation of these representations is evident form the results of this study. To further validate these findings, additional research should be done on other Victorian Age Punch cartoons.
see all

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin sitä, kuinka Irlantiin liittyviä aiheita kuvattiin brittiläisen Punch-satiirilehden (1841–2002) sarjakuvissa viktoriaanisella aikakaudella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka Irlantiin liittyviä aiheita kuvattiin lehden sarjakuvissa ja mitkä historialliset tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet näiden kuvausten syntyyn. Tutkimusmateriaali koostuu 151:stä Punch-lehden sarjakuvasta viktoriaaniselta ajalta ja kuvien tutkimiseen sekä tulkintaan käytetään apuna ikonografian tutkimusalasta tuttuja metodeja. Kuvat ryhmitellään niiden sisältämien keskeisten teemojen perusteella ja analyysi keskittyy siihen, kuinka kyseisiä teemoja on sarjakuvissa kuvattu. Irlantiin liittyviä teemoja tarkastellaan myös historiallisesta näkökulmasta, jotta saadaan selville mitkä Englannin ja Irlannin yhteisen 800 vuotisen historian aikana syntyneet poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat voineet vaikuttaa lehden sarjakuvissa esiintyviin Irlanti-aiheisiin kuvauksiin. Irlanti-teemaiset Punch-sarjakuvat keskittyivät kuvamaan Irlannin asukkaita, Irlantiin liittyviä yhteiskunnallisia aiheita ja Irlantia maana. Näistä kolmesta ryhmästä huonoimman kohtelun Punch-lehden sarjakuvissa saivat Irlannin asukkaat. Heidät kuvattiin laiskoina, työtä vieroksuvina ja sivistymättöminä apinoina, jotka omasivat kaikki ne huonot ominaisuudet, jotka liitettiin Irlantiin. Irlantiin liittyviä yhteiskunnallisia aiheita kuvattiin vain hieman positiivisemmin kuin irlantilaisia ihmisiä. Se, että toisia aiheita kuvattiin negatiivisesti, kun taas toisia ei kuvitettu ollenkaan, viittaa välinpitämättömyyteen irlantilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan. Vaikka Punch-sarjakuvat usein pilkkasivat irlantilaisia ja Irlantiin liittyviä yhteiskunnallisia aiheita, Irlantia maana kuvitettiin positiivisessa valossa ja se nähtiin tuhoon tuomittujen irlantilaisten toivon kipinänä. Historiallisten tapahtumien kuten Ulsterin uudelleenasutuksen, lukuisten kapinoiden ja 1695-vuoden lakiuudistusten vaikutus Punch-lehden Irlanti-aiheisiin sarjakuviin käy ilmi tämän tutkielman tuloksista. Muita viktoriaanisen ajan Punch-sarjakuvia tulisi tutkia, jotta saataisiin vielä tarkempi kuva siitä, miten Irlantiin liittyviä aiheita käsiteltiin lehden toimesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Snåre, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.