University of Oulu

Yhteisöllisyys ja kulttuurinen moninaisuus musiikkikasvatuksessa

Saved in:
Author: Kallio, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312369
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kallio, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmani lähtökohtana on peruskoulun musiikkikasvatus, johon peilaan yhteisöllisyyttä sekä monikulttuurisuutta. Tutkielmani aiheet nivoutuvat vahvasti yhteen, sillä monikulttuurisuus lisääntyy jatkuvasti myös Suomessa ja se vaatii kasvattajia ottamaan uudenlaisia näkökulmia huomioon yhteisöllisyyden kannalta. Molemmat teemat korostuvat valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa musiikin ainekohtaisissa tavoitteissa, joten koen tulevana luokan- sekä musiikin aineenopettajana niiden käsittelyn tärkeäksi. Voidakseen tuntea yhteisöllisyyttä, oppilaat tulee kohdata arvostavasti ja heidän kulttuuriaan ja taustojaan kunnioittaen. Musiikkikasvatuksella on opetussuunnitelmassa monia tehtäviä, joihin sisältyvät yhteisöllisyys sekä erilaisten kulttuurien huomioiminen ja arvostaminen. Pystyäkseen toteuttamaan musiikkikasvatukselle laadittuja sisältöjä ja tavoitteita, opettajan täytyy olla tietoinen musiikin ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista. Työni on teoreettinen tutkielma ja aineistoni perustuu valmiisiin tutkimuksiin, kirjallisuuteen sekä musiikkikasvatusta koskeviin artikkeleihin. Tutkielmassani käyttämäni lähteet osoittivat, että musiikkikasvatus voi lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Käyttämiäni lähteitä olivat muun muassa Minna Muukkosen, Mirja Hiltusen ja Marjo Rissasen väitöskirjat sekä Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. toimittama kokoomateos, joka sisälsi useita artikkeleita tutkielmani aiheeseen liittyen. Monikulttuurisuus on musiikkikasvattajien mielestä tärkeä aihe, mutta se ei ole vielä tarpeeksi näkyvissä esimerkiksi suomalaisessa musiikkikasvatuksessa. Muut kulttuurit tulisi huomioida entistä paremmin, ja keskeistä on, että kulttuureihin tutustumisen lisäksi niitä myös pyritään ymmärtämään ja että maailman musiikkikulttuureihin tutustuttaisiin laaja-alaisesti. Musiikkituntien ilmapiiri tulisi rakentaa sellaiseksi, että kaikki, erilaisista kulttuureista tulevat oppilaat saisivat äänensä kuuluviin ja kokisivat itsensä osaksi tätä luokkayhteisöä. Suomalaista ja länsimaista musiikkikulttuuria ei tulisi pitää absoluuttisena ja ainoana oikeana tapana käyttää, tehdä ja ennen kaikkea ymmärtää musiikkia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Kallio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.