University of Oulu

Erityisliikunnasta kaikille avoimeen liikuntaan

Saved in:
Author: Salminen, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312380
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Salminen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielma on toteutettu kvalitatiivisena kirjallisuuskatsauksena, joka pohjautuu aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, artikkeleihin ja kirjoihin. Tutkielman tarkoituksena on muodostaa kuva liikunnanopetuksen kehityskaaresta erityisliikunnasta kaikille avoimeen liikuntaan ja löytää tietoa miten liikuntaa voitaisiin soveltaa yleisopetuksen kaikille avoimilla liikuntatunneilla. Tutkielmassa tulee esille liikunnan soveltamisen ja eriyttämisen eroja sekä erilaisia keinoja tukea liikuntaa opettavia opettajia liikuntatuntien soveltamisessa yleisopetuksessa. Vammaisille erikseen järjestettävästä erityisliikunnasta on edetty yhteiseen kaikille avoimeen liikuntaan ja yhteiskoulujärjestelmään, jossa kaikilla on oikeus opiskella omassa lähikoulussaan. Joissakin tilanteissa lähikoulu ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto ja siksi erityiskouluja on vielä olemassa. Suomessa lähikouluperiaate toteutuu hyvin. Vuonna 2008 lähes 90 % tukea tarvitsevista oppilaista oli ainakin osittain yleisopetuksessa. Inkluusion ja kaikille avoimen liikunnan toteutumiseen tuo haasteita opettajien koulutuksen puutteen tuoma epävarmuus ja negatiivinen suhtautuminen tukea tarvitseviin oppilaisiin. Opetusministeriö on antanut suosituksen, jonka mukaan jokaisen ison kunnan tulisi palkata erityisliikunnanopettaja konsultaatioavuksi kunnan liikuntaa opettaville opettajille. Erityisliikunnan asiantuntijoiden antaman avun on todettu edistävän oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja osallistumista. Konsultoivien erityisliikunnanopettajien toiminnan vakinaistaminen Suomessa on ollut haastavaa. Koululiikunnan soveltamiseen löytyi useita keinoja. Eräs tehokkaimmista keinoista soveltaa liikunnanopetusta on vertaisoppiminen, jossa luokkatoverit toimivat avustajina ja palautteen antajina toisilleen. Soveltavassa liikunnanopetuksessa tehokkaaksi toimintatavaksi on havaittu sekä monipuolinen opetustyylien ja -menetelmien käyttö että opettajan taito soveltaa liikuntavälineitä oppilaiden tarpeiden mukaan. Oppilaalle myönnettyjen tukipalveluiden tulisi olla käytössä myös liikunnantunnilla, kuten oppilaalle mahdollisesti myönnetty koulunkäynninohjaaja. Perusopetuslaissa määritellään, että oppilaan tarvitsemat tukitoimet ja apuvälineet tulee olla maksutta saatavilla. Myös oppilaalle myönnetyn avustajan tulisi seurata oppilasta koululiikunnan tunneille, mikä opettajien kokemusten mukaan ei useinkaan toteudu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Salminen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.