University of Oulu

Suomalaisen uskonnonopetuksen kehittyminen

Saved in:
Author: Lapinoja, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312394
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lapinoja, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Physical Description: 31 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani aihe on suomalaisen uskonnonopetuksen kehittyminen. Uskonnonopetus on suo-sittu aihe yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa se nousee pinnalle säännöllisin väliajoin. Jot-ta uskonnonopetuksesta ja sen roolista koulumaailmassa voidaan kuitenkaan keskustella asian-tuntevasti, tulee keskustelijan tuntea suomalaisen uskonnonopetuksen historiallinen kehitys, sen nykyjärjestelyt sekä oppiaineen keskeisimmät tavoitteet ja sisällöt. Vasta kun näihin koko-naisuuksiin on tutustuttu, voidaan alkaa rakentavasti keskustella uskonnonopetuksen merki-tyksestä koulumaailmassa.

Keskityin tutkielmassani erityisesti suomalaisen uskonnonopetuksen historiaan ja oppiaineen nykyjärjestelyihin. Oleellisena osana tutkielmaani paneuduin vuosien 2004 ja 2014 Opetushal-lituksen laatimiin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Näissä opetussuunnitelmis-sa keskityin siihen, miten uskonnonopetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat muuttuneet vuodesta 2004 vuoteen 2014 ja millaiset tavoitteet ja sisällöt ovat säilyneet samankaltaisina. Näitä eroa-vaisuuksia ja samankaltaisuuksia tutkimalla voidaan päätellä, mihin suuntaan uskonnonopetus on oikeastaan kehittymässä. Tein tutkielmani systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, sopivaa lähdekirjallisuutta hyödyntäen ja kyseisten opetussuunnitelmien perusteita analysoiden. Halu-sin kandidaatintyössäni tehdä opetussuunnitelmatutkimusta, sillä koen kyseisen tutkimustyy-pin olevan opettajille tärkeä työkalu, jonka myötä asiantuntijana toimiminen on helpompaa myös myöhemmin opettajan uralla. Tutkielmani osoittaa, että uskonnonopetus on alkuajoistaan lähtien muovautunut koulujärjes-telmän ja yhteiskunnan mukana. Uskonnonopetus järjestetään Suomessa lainsäädännöstäkin johtuen mahdollisimman kattavasti niin, että mahdollisimman moni oppilas saisi vakaumuksen-sa mukaista opetusta. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet kuitenkin kehittyvät ja muokkautuvat jatkuvasti vastaamaan kulloinkin valloilla olevaa koulutuksellista ja kasvatuksellista näkökul-maa. Tämä kehitys näkyykin selvästi, kun verrataan viimeisimpiä opetussuunnitelmia toisiinsa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Lapinoja, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.