University of Oulu

Suomalaisen uskonnonopetuksen kehittyminen

Saved in:
Author: Lapinoja, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312394
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lapinoja, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmani aihe on suomalaisen uskonnonopetuksen kehittyminen. Uskonnonopetus on suosittu aihe yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa se nousee pinnalle säännöllisin väliajoin. Jotta uskonnonopetuksesta ja sen roolista koulumaailmassa voidaan kuitenkaan keskustella asiantuntevasti, tulee keskustelijan tuntea suomalaisen uskonnonopetuksen historiallinen kehitys, sen nykyjärjestelyt sekä oppiaineen keskeisimmät tavoitteet ja sisällöt. Vasta kun näihin kokonaisuuksiin on tutustuttu, voidaan alkaa rakentavasti keskustella uskonnonopetuksen merkityksestä koulumaailmassa. Keskityin tutkielmassani erityisesti suomalaisen uskonnonopetuksen historiaan ja oppiaineen nykyjärjestelyihin. Oleellisena osana tutkielmaani paneuduin vuosien 2004 ja 2014 Opetushallituksen laatimiin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Näissä opetussuunnitelmissa keskityin siihen, miten uskonnonopetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat muuttuneet vuodesta 2004 vuoteen 2014 ja millaiset tavoitteet ja sisällöt ovat säilyneet samankaltaisina. Näitä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia tutkimalla voidaan päätellä, mihin suuntaan uskonnonopetus on oikeastaan kehittymässä. Tein tutkielmani systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, sopivaa lähdekirjallisuutta hyödyntäen ja kyseisten opetussuunnitelmien perusteita analysoiden. Halusin kandidaatintyössäni tehdä opetussuunnitelmatutkimusta, sillä koen kyseisen tutkimustyypin olevan opettajille tärkeä työkalu, jonka myötä asiantuntijana toimiminen on helpompaa myös myöhemmin opettajan uralla. Tutkielmani osoittaa, että uskonnonopetus on alkuajoistaan lähtien muovautunut koulujärjestelmän ja yhteiskunnan mukana. Uskonnonopetus järjestetään Suomessa lainsäädännöstäkin johtuen mahdollisimman kattavasti niin, että mahdollisimman moni oppilas saisi vakaumuksensa mukaista opetusta. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet kuitenkin kehittyvät ja muokkautuvat jatkuvasti vastaamaan kulloinkin valloilla olevaa koulutuksellista ja kasvatuksellista näkökulmaa. Tämä kehitys näkyykin selvästi, kun verrataan viimeisimpiä opetussuunnitelmia toisiinsa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Lapinoja, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.