University of Oulu

Lukivaikeuden vaikutus englannin kielen oppimiseen vieraana kielenä

Saved in:
Author: Mattila, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312396
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mattila, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Dysleksia eli lukivaikeus on neurobiologinen kielellisen kehityksen vaikeus, joka aiheuttaa tyypillisesti vaikeuksia kielen fonologisten rakenteiden hahmottamisessa. Heikko fonologinen tietoisuus eli sanaa pienempien kielen yksiköiden hahmottaminen aiheuttaa lukivaikeuksisella ongelmia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Lukivaikeus on kuitenkin vaikea määritellä tarkoin, sillä kielellisen kehityksen vaikeudet ja muut oppimisvaikeudet ilmenevät usein yhtäaikaisesti. Lukivaikeus on yksi yleisimmistä kielen kehityksellisistä häiriöistä, sillä jonkinasteista lukivaikeutta esiintyy jopa 80 prosentissa kaikista oppimisvaikeuksista. Ongelmat ilmenevät yleensä yllättävänä vaikeutena oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lukivaikeus aiheuttaa ongelmia erityisesti vieraan kielen oppimisessa. Jos oppilas on kokenut ongelmia oman äidinkielen opiskelussa, voidaan sen olettaa ennustavan vastaavia ongelmia myös vieraan kielen opiskelussa. Suomen ja englannin kielen hyvin erilaisten fonologisten rakenteiden takia on mahdollista tunnistaa suomalaiselle oppilaalle tyypillisiä ongelmia englannin opiskelussa. Englannin kielen oppimisessa lukivaikeus tuottaa ongelmia käytännössä kaikilla kielen osa-alueilla. Lukemisen ja kirjoittamisen ongelmien lisäksi ongelmia ilmenee puhumisen, sanaston ja kieliopin hallinnassa. Vaikka aihetta on tutkittu paljon, ei opettamiseen ole pystytty luomaan vielä yleispäteviä ja toimivia ohjeita, joita opettaja voisi hyödyntää ohjatessaan lukivaikeuksellisen englannin kielen opiskelua, sillä jokaisen oppilaan tuen tarve on niin yksilöllistä. Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen. Oppilaan tuen tarve tulee arvioida ja kartoittaa, jotta mahdolliset tukitoimet voidaan suunnitella oppilaan kannalta hyvin. Jotta opettaja voi tukea oppilasta mahdollisimman hyvin, hänellä tulisi olla hyvät tiedot sekä suomen että englannin kielestä ja niiden rakenteista, jotta hän pystyy tunnistamaan ongelmien syitä. Vaikka monia konkreettisia keinoja opiskelun tukemiseen voidaan soveltaa englannin kielen opiskeluun, tärkeimpinä tukikeinoina voidaan pitää yksilöllisen ja oppilaan taitotasoon soveltuvan tuen antamista sekä oppilaan motivaation ylläpitämistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Mattila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.