University of Oulu

Freestylemelontapaikkojen suunnittelun perusteet

Saved in:
Author: Rauatmaa, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 24.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806022402
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Rauatmaa, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ronkanen, Anna-Kaisa
Orava, Marika
Reviewer: Ronkanen, Anna-Kaisa
Orava, Marika
Description:
Freestylemelontapaikka tarkoittaa virtaavassa vedessä olevaa aaltoa tai stopparia eli vasta-aaltoa, joka soveltuu kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta freestylemelontaan. Freestylemelojat käyttävät aalloissa sekä stoppareissa virtaavaa vettä ja sen liike-energiaa hyödyksi erilaisten liikkeiden suorittamiseen. Perinteisessä koskimelonnassa keskitytään koskenlaskuun, kun taas freestylemelonnan pääpaino on yksittäisissä aalloissa ja stoppareissa melomisessa. Suomen freestylemelontapaikoista valtaosa on luonnon muovaavia, mutta myös rakennettaville freestylemelontapaikoille olisi monilla alueilla tarvetta. Ongelmana on kuitenkin freestylemelontapaikan rakentamiseen tarvittavan suunnitteluohjeistuksen puute niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Niinpä tämän diplomityön päällimmäisenä tavoitteena oli selvittää olennaisimmat tiedot freestylemelontapaikkojen suunnittelun perusteista. Työssä pyrittiin myös selvittämään millaiset rakenteet ja olosuhteet rakennettu freestylemelontapaikka vaatii toimiakseen. Lisäksi pyrittiin tutkimaan, kuinka suuren virtaaman freestylemelontapaikka tarvitsee. Kolmantena oli selvitettävä, miten virtaamaa voidaan ohjata tai hallita huomioiden eri vuodenaikojen aiheuttama virtaaman suuri vaihteluväli. Freestylemelontapaikan suunnittelijan tulisi ymmärtää mahdollisimman hyvin mitä freestylemelonta on ja minkälaisia freestylemelontapaikkoja kannattaisi rakentaa. Niinpä diplomityössä tutkittiin freestylemelontapaikkojen ominaisuuksia ja pyrittiin selvittämään, millainen on hyvä freestylemelontapaikka. Lisäksi pyrittiin kertomaan olennaisimmat asiat freestylemelonnasta lajina. Avouomavirtauksen hydrodynamiikkaa tutkittiin kirjallisuuskatsauksen avulla, jotta pystyttäisiin muodostamaan käsitys mitä aallon tai stopparin muodostuminen teoriassa vaatii. Myös itse freestylemelontapaikkojen suunnittelua käsittelevistä julkaisuista tehtiin kirjallisuuskatsaus, jolla pyrittiin kokoamaan tietopohjaa. Työn laatu ja olennainen asiasisältö pyrittiin varmistamaan käyttämällä freestylemelontapaikkoja suunnitelleen asiantuntijan konsultaatiota. Lisäksi haastateltiin freestylemelojia, joilla oli kokemusta erilaisista rakennetuista freestylemelontapaikoista. Freestylemelontapaikkojen suunnittelua tutkittiin myös perehtymällä rakennettuihin freestylemelontapaikkoihin, jotka kartoitettiin työn tekijän kontaktien ja eri internetsivustojen avulla. Kartoituksessa löydettyjä freestylemelontapaikkoja arvioitiin ja Suomen oloihin mahdollisesti sovellettavien kohteiden toteutusratkaisuista etsittiin lisätietoa. Eri tyyppisiin paikkoihin pyrittiin perehtymään verrattain laajasti, jotta pystyttäisiin muodostamaan käsitys rakennettujen freestylemelontapaikkojen yleisimmistä suunnittelu- ja toteutusratkaisuista. Työn tuloksena ilmeni, ettei freestylemelontapaikan rakentamisessa suurin haaste välttämättä olekaan itse suunnittelu ja rakentaminen. Usein suurin haaste on löytää paikka, johon freestylemelontapaikan voi olosuhteiden ja vaadittavien lupien puolesta rakentaa. Koska ensimmäinen edellytys freestylemelontapaikan rakentamiselle on siihen soveltuvan paikan löytäminen, tutkittiin työssä myös eri tyyppisiä mahdollisuuksia rakentamispaikalle. Tutkimuksen tuloksena havaittuja rakentamispaikan mahdollisuuksia voi hyödyntää potentiaalisten kohteiden etsinnässä. Freestylemelontapaikkojen suunnittelussa huomioitavia asioita on myös koottu työn tuloksiin. Suunnittelun keskeisimmistä vaiheista ja suositeltavasta etenemisjärjestyksestä laadittiin prosessikaavio, jota voi hyödyntää hankkeen toteutuksen suunnittelussa. Tulososion lopussa olevaan taulukkoon on koottu tutkimuksen aikana löydetyt freestylemelontapaikkoja suunnittelevat yritykset sekä heidän yhteystietonsa. Lukijat voivat työn tuloksista saamansa yleiskuvan sekä tiedon perusteella löytää itse mahdollisia kohteita ja käynnistää hankkeita freestylemelontapaikkojen rakentamiseksi Suomeen. Tutkimustyö jatkuu freestylemelontapaikkojen suunnittelun ja rakentamisen perusteita käsittelevän julkaisun laatimisella, johon tämän diplomityön tuloksia hyödynnetään.
see all

Definition for a freestyle kayaking feature is a standing wave or a stopper in flowing water, that has suitable size and characteristic for freestyle kayaking. Freestyle kayakers take advantage of flowing water and its kinetic energy to perform different moves on the standing waves and stoppers. Traditional whitewater kayaking is mainly about paddling down the rapids. Whereas in freestyle kayaking, it is mainly about surfing and doing moves on the waves and stoppers. Most of the freestyle features in Finland have formed by the nature, but there is a need for the built features in many areas. However, the problem is a lack of written instructions for the design and construction of freestyle kayaking features. Not only in Finland but also abroad, there is a lack of published information. Therefore, the objective of this thesis was to examine the most essential information about the design fundamentals for freestyle kayaking features. The second aim was to examine how big is the flow of water needed for a freestyle kayaking feature. In addition, this thesis tried to figure out how the discharge can be controlled or leaded as it varies substantially during the seasons. The designer of a freestyle kayaking feature should understand as well as possible, what freestyle kayaking is and what kind of freestyle features are worth to build. Therefore, the characteristics and criterion for a good freestyle feature were examined in this thesis. Furthermore, the most essential information about the freestyle kayaking as a sport wanted to be covered. Hydrodynamics of the open-channel flow was studied using literature review to understand the theory behind the formation of a wave and a stopper. Literature review about the design of freestyle features was also carried out to obtain basic information. Consultation of expert in freestyle feature design was used to ensure the quality of work and essential contents of the thesis. In addition, freestyle kayakers that had experience from different built freestyle features were interviewed. The design of freestyle features was also studied by locating and examining various built freestyle features and their characteristics. All the located features were roughly evaluated, and more information was searched about the features that could be adapted to Finnish circumstances. Different features were examined quite extensively to form an impression about the most common design and implementation solutions of the built freestyle features. Research made in this thesis turned out that the design and building the feature itself is not necessarily the biggest challenge. Often, the biggest challenge is to find a place where existing circumstances and authorization allow to construct a feature. Since the first prerequisite for a freestyle feature is to find a place to build it, different possibilities to build a feature were examined. The possibilities observed in this thesis can be utilized for the search of potential site for a feature. The matters to consider when designing a freestyle feature are compiled in the result section of this thesis. The most crucial phases of the design and recommended order for progress are introduced in the flow chart that can be utilized for the implementation design of a feature project. In addition, the companies designing freestyle kayaking features and their contact information are compiled in the table at the end of the result section. With the general idea got from this thesis, the readers can find possible sites and start projects to build freestyle kayaking features in Finland. The research continues by compiling a publication about the design and construction fundamentals of freestyle kayaking features. The results of this thesis will be exploited in the publication.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Rauatmaa, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.