University of Oulu

Opettajien kokemuksia inkluusiosta

Saved in:
Author: Aho, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806022409
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Aho, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Physical Description: 35 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen inkluusiota koulun ja opetushenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat mitä inkluusion käsite tarkoittaa, miten koulu ja opetushenkilökunta kokevat inkluusion, ja miten sen toteuttamisessa onnistutaan sekä minkälaista kritiikkiä in-kluusioajatteluun on kohdistunut. Työssäni on sekä kirjallisuuskatsaus että empiirinen osio. Tulosten mukaan inkluusioajatteluun on päädytty ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden tavoit-telemisen kautta. Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisestä suhteesta on käyty keskustelua jo vuosikymmeniä Suomessa. Ennen inkluusion käsitettä käytettiin integraation käsitettä. Integraa-tion käsitteeseen liittyy ajattelu normaalista ja ”poikkeavasta” oppilaasta, inkluusiossa puolestaan kaikki otetaan lähtökohtaisesti mukaan yleisopetukseen. Inkluusiota on myös kritisoitu. Sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen osion mukaan inkluusio nähdään hyvänä ja positiivi-sena tavoitteena kohti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koulutuksessa, mutta sen käytännön toteu-tuksessa on paljon ongelmia. Erityisesti resurssien puute on ongelma inkluusion käytännön ta-voittelussa. Myös puutteet ammattitaidossa, valmiuksissa, asenteissa ja opettajankoulutuksessa tulivat esille. Empiirisen tutkimuksen otanta oli 13.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Aho, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.