University of Oulu

Luokanopettajien näkemyksiä lisätyn liikunnan vaikutuksista oppilaiden kognitiivisiin kykyihin

Saved in:
Author: Vänttinen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806022412
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Vänttinen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Loukkola, Niina
Harmoinen, Sari
Description:
Lasten ja nuorten liikunta on vähentynyt yhteiskunnan urbanisoitumisen myötä. Päivittäisen aktiivisuuden toteutumisesta yhä suurempi taakka jää koulun vastuulle. Uusi opetussuunnitelma ja Liikkuva koulu -toiminta tarjoavat kuitenkin apua tähän tilanteeseen. Vuonna 2016 voimaan astuneessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan toiminnallista oppimista, jonka perusideana on, että oppiminen tapahtuu muutoinkin kuin pulpetin ääressä istumalla. Uusi opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseen, ja Liikkuva koulu -toiminta antaa ideoita erilaisiin liikunnallisiin tempauksiin ja taukoihin. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, miten opettajat ovat lisänneet liikuntaa koulupäiviin ja millaisia vaikutuksia lisätyllä liikunnalla opettajan näkemyksen mukaan on oppilaiden kognitiivisiin kykyihin. Lisäksi selvitettiin, miten lisätty liikunta ylipäätänsä on vaikuttanut koulussa. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka metodologisena lähestymistapana on fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty Google Forms -verkkokyselylomakkeen avulla ja aineiston analyysiä on ohjannut teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tulosten perusteella kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat lisänneet liikuntaa koulupäiviin samantapaisesti. Jokaisen opettajan vastauksista nousi, että liikuntaa on lisätty toiminnallisen opetuksen, pidennettyjen välituntien, koulun yhteisten liikuntatempauksien ja liikunnallisten taukojen avulla. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat myös nähneet liikunnan vaikuttavan joko suoraan tai epäsuorasti kognitiivisiin kykyihin ja näistä erityisesti tarkkaavaisuuteen. Tulokset osoittavat, että liikunnan lisääminen koulun arkeen kannattaa. Se vaikuttaa niin työrauhaan, yhteishenkeen, oppilaiden jaksamiseen, keskittymiseen kuin kouluviihtyvyyden parantumiseen. Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina ja yleistettävinä, sillä ne ovat verrattavissa aiempiin samantapaisiin tutkimuksiin. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat sovellettavissa jokapäiväiseen opetustyöhön, ja niistä hyötyvät sekä opettajat, rehtorit että oppilaiden vanhemmat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Vänttinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.