University of Oulu

Kuinka tukea opettajia laaja-alaisen osaamisen taitojen arvioinnin suunnittelussa? : design-tutkimus alakoulussa

Saved in:
Author: Kumpula, Aleksi1; Rehu, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806022413
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kumpula; M. Rehu, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Tässä design-tutkimuksessa tutkimme perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen arvioinnin suunnittelua. Tutkimus toteutettiin lukuvuoden 2016–2017 aikana neljän kehittäjäopettajan kanssa. Kehittäjäopettajat olivat ryhmä opettajia, jotka toimivat rinnakkaisluokkien opettajina ja toteuttivat työssään yhteisopettajuutta.

Tutkimuksemme tavoitteena oli kehittää toimintamallia laaja-alaisen osaamisen taitojen arvioinnin suunnitteluun. Tutkimus toteutettiin design-tutkimuksena ja toimintamalli toimi tässä tutkimuksessa kehitettävänä design-tuotoksena. Toimintamallin tarkoituksena on tukea opettajia laaja-alaisen osaamisen taitojen suunnittelussa siten, että mallia käyttämällä voidaan muodostaa konkreettisia osaamistavoitteita sekä arviointilausekkeita oppilaille. Tavoitteen toteutumisen mittaamiseksi tälle tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimuskysymystä:

1. Millaisilla arviointilausekkeilla laaja-alaisen osaamisen taitoja voidaan kehittäjäopettajien käsityksen mukaan arvioida.

2. Kuinka voimme design-tutkimuksen keinoin tukea ja kehittää opettajien laaja-alaisen osaamisen taitoihin ja niiden arviointiin liittyvää ymmärrystä?

Kehitimme toimintamallia design-tutkimuksen menetelmän mukaisesti neljässä design-syklissä. Design-tuotosta kehitettiin syklien aikana esiin nousseiden kehittämiskohteiden pohjalta, vastaamaan paremmin tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimusaineisto koostui tutkimuskertojen äänitteistä, opettajien itsearviointilomakkeista, opettajien tuottamista käsitekartoista, kirjoittamastamme tutkimuspäiväkirjasta sekä toimintamallia kokeiltaessa syntyneistä konkreettisista osaamistavoitteista ja arviointilausekkeista.

Tuloksia tarkasteltaessa voimme todeta kehittämämme toimintamallin tukeneen opettajia laaja-alaisen osaamisen taitojen arvioinnin suunnittelussa. Aineistomme perusteella kehittäjäopettajat kykenivät tuottamaan konkreettisia arviointilausekkeita laaja-alaisen osaamisen taitojen arviointiin. Kehittäjäopettajat kokivat myös toimintamallin hyödylliseksi suunnittelun tukena. Tulosten perusteella voimme lisäksi päätellä kehittäjäopettajien ymmärryksen laaja-alaisen osaamisen taidoista lisääntyneen tutkimusprosessin aikana.

Kehittämämme toimintamalli toimi tämän tutkimuksen kontekstissa hyvin. Toimintamallin toimivuutta tulisi seuraavaksi testata ja kehittää eri kontekstissa. Jatkotutkimuksissa yhdellä kertaa käsiteltävien laaja-alaisen osaamisen taitojen määrää on syytä rajata.

Tarkasteltaessa tutkimuksemme luotettavuutta, parantavina tekijöinä voidaan pitää yhteistutkijuutta ja monipuolista aineistoa. Luotettavuutta heikentävinä tekijöinä voidaan pitää tutkimuksen pientä otantaa sekä tutkijoiden moninaista roolia design-prosessin aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Kumpula; Markus Rehu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.