University of Oulu

Pelottava osamäärä : opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä matematiikan käsitteistä opetuksessa

Saved in:
Author: Röpelinen, Ruut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806022418
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Röpelinen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Manninen, Emilia
Harmoinen, Sari
Description:
Opettaessa matematiikkaa suomi toisena kielenä -oppilaille, on tärkeää kiinnittää huomiota matematiikan sanastoon. Matematiikan kielen ja sanaston oppiminen on tärkeä osa oppilaan kielenkehitystä ja matemaattisen tehokkuuden kehittämistä. Myöhemmän matemaattisen ajattelun kehityksen kannalta on tärkeää, että oppilas oppii matemaattisten sanojen ja käsitteiden tarkat merkitykset. Käsitteiden ymmärrys auttaa oppilasta huomaamaan käsitteiden välisiä suhteita ja on tärkeää matematiikan omaksumiselle. Oppilaan yleinen tietämys matematiikan sanastosta voi ennustaa hänen matemaattista suoriutumistaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) matematiikan oppiaineen tavoitteissa mainitaan moneen otteeseen, kuinka oppilasta tulee ohjata ymmärtämään ja käyttämään matematiikan käsitteitä, mutta ei tarkkaan määritellä, mitkä kaikki matematiikan käsitteet tähän sisältyvät. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden mielestä keskeisimmät matematiikan käsitteet sekä minkälaisia käsityksiä opettajaopiskelijoilla on matematiikan käsitteistä opetuksessa. Tutkimuskysymyksiä oli kolme. 1. Mitkä ovat keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä? 2. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on matematiikan käsitteiden käytöstä opetuksessa? 3. Minkälaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on matematiikan käsitteiden merkityksestä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehityksessä? Aineisto kerättiin kahdessa osassa. Opettajille suunnatulla kyselyllä pyrittiin löytämään vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Vastauksia kyselyyn tuli 78. Toinen osa aineistosta saatiin ryhmäteemahaastattelulla, johon osallistui neljä valmistumassa olevaa luokanopettajaopiskelijaa. Tällä vastattiin tutkimuskysymyksiin kaksi ja kolme. Tutkimussuuntaus on fenomenografinen, mutta siinä on piirteitä myös tapaustutkimuksesta sekä mixed methodsista. Opettajilta saadun aineiston analyysissä käytettiin tilastollisia menetelmiä ja opiskelijoiden aineiston analyysi perustui aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Tutkimustuloksien mukaan, keskeisimmät matematiikan käsitteet, jotka oppilaan tulisi ymmärtää kuudennen luokan loppuun mennessä ovat yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolasku, summa, erotus, tulo ja osamäärä, murtoluku, prosentti, desimaaliluku, -pilkku sekä peruslaskutoimitus. Opettajaopiskelijoiden käsitykset matematiikan käsitteistä voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. Heidän mukaansa on olemassa käsitteitä, jotka ovat keskeisiä oppilaan matemaattisen kompetenssin kehittymisessä ja ne ohjaavat oppimista. Osa käsitteistä nähtiin hyödyttömiksi ja niillä saattoi olla jopa negatiivinen vaikutus oppilaan oppimiseen ja motivaatioon. Lisäksi ajateltiin, että käsitteiden systemaattinen käyttö opettajan puheessa auttaa oppilaita sisäistämään käsitteitä. Käsitteiden ymmärtäminen nähtiin tärkeämpänä, kuin oikeiden käsitteiden ja sanojen käyttö. Kuitenkin oppilaan tulisi osata oikeat käsitteet oman ajattelunsa selittämiseen, joka nähtiin keskeisenä osana oppilaan osaamisen arviointia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ruut Röpelinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.