University of Oulu

HSEQ-toiminnan tyypilliset kehityskohteet alihankkijayrityksissä

Saved in:
Author: Savola, Tero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806052433
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Savola, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työterveys ja turvallisuus (Health and safety), ympäristö (environment) ja laatu (quality) ovat haasteita, joihin yritysten tulee toiminnassaan kiinnittää huomiota. HSEQ-toiminnalla tarkoitetaan näiden eri osa-alueiden johtamista ja toteuttamista organisaatiossa. HSEQ-klusteriyritysten, Oulun yliopiston ja sidosryhmien välillä on tehty pitkään tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Tämän työn tavoitteena oli löytää tyypillisiä kehityskohteita alihankkijayritysten HSEQ-toiminnassa. Työssä hyödynnettiin olemassa olevaa arviointiaineistoa, johon oli pääsy tunnuksilla. Käytännössä tyypilliset kehityskohteet olivat kehityskohteita, joita oli arvioinneissa toistuvasti mainittu arviointikysymysten yhteydessä. Tutkimus suoritettiin keräämällä kehityskommentit Excel-taulukkoon ja luokittelemalla ne 39:än eri aihealueen alle. Tämän jälkeen nämä aihealueet luokiteltiin vielä viiden laajemman aihealueen alle: Henkilöstön hallinta ja johtaminen, Työturvallisuuden hallinta ja johtaminen, Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus, Asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajien hallinta ja johtaminen sekä Toiminnan suunnittelu ja johtaminen. Tutkimuksessa purettiin tulokset aihealueittain tuoden esiin eniten esille nousseita kehityskohteita. Tärkeimpinä tuloksina nousi esiin kustakin aihealueesta suhteellisen laajastikin eri kehityskohteita, jotka ovat tarkemmin käsiteltynä tulokset- osiossa. Henkilöstön hallintaan ja johtamiseen liittyen nousi eniten esiin kehityskohteita, jotka koskivat rekistereitä ja tietojen hallintaa. Työturvallisuutta koskien oli mainittu määrällisesti paljon kehityskohteita ja näistä selkeä erottunut kehityskohde oli esimerkiksi työsuojelun peruskurssin käyminen. Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuutta koskevista kehityskohteista olennaisimpia olivat kemikaalirekistereitä, käyttöturvallisuustiedotteita ja ympäristövaikutusten kartoitusta huomioivat kehityskohteet. Sidosryhmiin liittyvät kehityskohteet koskivat eniten toimittajavalintaa sekä asiakastyytyväisyyden mittaamista ja seurantaa. Toiminnan suunnittelu ja johtaminen -kategoriaan sisältyi eniten kehityskohteita. Mittareiden ja tunnuslukujen käytöstä ja hyödyntämisestä nousi yleisellä tasolla esiin hyvin paljon kehityskohteita ja näihin liittyen myös takaisin kytkennän tärkeys. Eri kategorioissa nousi myös esiin viestinnän tärkeys, mikä on olennaista mm. toimintaperiaatteiden viestimisessä henkilöstölle. Muita toistuneita asioita kehityskohteissa olivat myös eettisten arvojen ja vastuiden määrittäminen. Tulokset saatiin HSEQ-klusterin arviointiaineistojen pohjalta ja kehityskommentteja oli yhteensä yli 400. Aineiston luokittelun voi tehdä useallakin tapaa, mutta lopputuloksissa esille nousevat luokittelutavasta riippumatta samat tärkeimmät asiat. Tulosten pohjalta saatiin suuntaa siitä millä alueilla alihankkijayrityksillä on tyypillisesti kehittämisen varaa ja toisaalta myös tarkkojakin puutteita HSEQ-toiminnassa. Esille nousseita tuloksia voisi hyödyntää alihankkijayritysten johtamisessa ja mahdollisesti myös laajemmalla tasolla apuna HSEQ-toiminnan kehittämisessä, kun on saatu suuntaa siitä missä asioissa HSEQ-toiminnassa on tyypillisesti puutteita.
see all

Health, safety, environment and quality are important issues, which organizations should take into account in their operations. HSEQ performance addresses the management and implementation of these issues within an organization. There has been many years of research and development work between the University of Oulu, HSEQ-cluster firms and stakeholders. The goal of this thesis is to find out what are typical areas in need of improvement among the HSEQ-performance of industrial suppliers. Existing HSEQ-performance evaluation material was used in reaching this goal and access to this material was granted with an account. In practise, the typical development targets consisted of reoccurring improvement comments in the evaluation material. This research was performed by gathering the improvement comments into an excel-document and categorizing them under 39 topics. These 39 topics were further separated into five more extensive topics: Personnel management, Occupational safety management, Environment and chemical safety, Customer, stakeholder and supplier management and Operation planning and management. The results were processed in this thesis by bringing up development targets by the formed topic areas. Rather many typical development areas stood out from each topic and they are analyzed in the third chapter of this thesis. Regarding personnel management development targets rose up considering registers and managing information. By the numbers the occupational safety topic had a lot of improvement comments. From this category a distinguishable comment was for example taking the five-day basic course of occupational safety and health, especially regarding those in a manager position. The most relevant development targets under the environment and chemical safety topic were about chemical registries, safety data sheets and environmental impact assessments. Development targets that especially up in the customer, stakeholder and supplier management theme regarded supplier selection and following customer satisfaction. Of the five main themes, quantitatively most improvement comments fell under the operation planning and management topic. A lot of these comments were about utilizing key performance indicators and key figures. All in all, the importance of effective communication rose up in different themes. Other typical improvement areas were for example defining responsibilities ethical values. The results were acquired based on the HSEQ assessment material and there were over 400 improvement comments. The categorizing of the data can be done in many ways, but in the end the same key issues will stand out. The results gave perception what are some of typical development areas and targets in the HSEQ-performance of industrial suppliers. The results brought up in this thesis could capitalized in managing industrial supplier firms in the HSEQ-cluster and possibly in a broader sense as help in improving HSEQ-performance as the results provide information on what are typical development targets in HSEQ-performance.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tero Savola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.