University of Oulu

Temperamentin yhteys alkoholin käyttöön, tupakointiin, liikuntatottumuksiin ja ruokavalioon

Saved in:
Author: Huttula, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806052438
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Huttula, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Other thesis
Tutor: Miettunen, Jouko
Reviewer: Miettunen, Jouko
Niemelä, Solja
Description:

Tiivistelmä

Alkoholin käyttö, tupakointi, liikuntatottumukset ja ruokavalio ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat terveyteen sekä populaation, että yksilön tasolla. Näiden elintapojen toteutuminen on hyvin vaihtelevaa yksilötasolla, joten on tärkeä selvittää, mistä nämä erot johtuvat. Persoonallisuuden muuttumattomana synnynnäisenä pohjana temperamentilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus näiden elintapojen toteutumiseen ja eroihin. Merkittävien yhteyksien tunnistamisen avulla voidaan identifioida suuren riskin omaavat henkilöt, tuottaa tehokkaita hoito- ja ennaltaehkäisymuotoja.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on koota yhteen viimeisen 10–20 vuoden aikana kertynyttä tietoa Cloningerin biopsykologisen temperamenttimallin neljän temperamenttipiirteen yhteyksistä edellä mainittuihin elintapoihin ja niiden toteutumiseen. Tutkimus suoritettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka aineisto saatiin PubMed-tietokannasta suoritetun haun avulla. Cloningerin malli jakaa temperamentin neljään, toisistaan riippumattomaan, synnynnäiseen ja muuttumattomaan osaan, joita kutsutaan temperamenttipiirteiksi. Cloningerin temperamenttipiirteet ovat elämyshakuisuus (NS), vaikeuksien välttäminen (HA), palkintoriippuvuus (RD) ja sinnikkyys (P). Tutkimuksia on käyty tässä katsauksessa läpi yksityiskohtaisesti ja niiden tuloksista on tehty elintapakohtaiset taulukot, joiden tarkoitus on helpottaa tulosten yhteneväisyyden ja merkityksen arviointia.

Pääosa tutkimuksista on kohdentunut elintapojen osalta alkoholin kulutukseen ja tupakointiin, ja temperamentin osalta NS:n, HA:n ja RD:n merkittävyyksien selvittämiseen. Ruokavalion, liikuntatottumuksien sekä P:n tutkiminen on ollut verraten vähäistä. Selkein näyttö löytyy NS:n yhteydestä alkoholin kulutukseen ja tupakointiin. Korkean NS:n omaavat henkilöt altistuvat useiden eri mittareiden suhteen haitallisemmalle alkoholin käytölle ja tupakoinnille. Myös matala HA altistaa alkoholin käytölle. Vastaava yhteys tupakointiin näyttäisi kuitenkin puuttuvan. RD:n ja P:n osalta yhteydet alkoholiin ja tupakointiin vaikuttavat vähäisemmiltä. Ruokavalion ja liikuntatottumusten osalta tutkimusta on suoritettu alkoholiin ja tupakointiin verrattuna hyvin vähän, tutkimukset ovat olleet toisiinsa nähden hyvin erityyppisiä ja tulokset ristiriitaisia. NS:n selkeä yhteys alkoholiin ja tupakointiin antaa aiheen temperamenttipiirteen huomioon ottavien kohdennettujen ennaltaehkäisy- ja hoitomenetelmien kehittämiseen sekä käyttöönottoon. Liikunta ja ruokavalio ovat olennaisia osia useiden kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien elintapahoidossa, mutta niiden yhteyttä temperamenttipiirteisiin ei ole tutkittu riittävästi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Huttula, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.