University of Oulu

Neurotaloustiede : neurotieteiden hyödyntäminen valintateorioissa

Saved in:
Author: Laitakari, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806062480
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Laitakari, 2018
Publish Date: 2018-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Puhakka, Mikko
Simonen, Jaakko
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten neurotieteitä voidaan hyödyntää taloudellisen päätöksenteon tutkimisessa. Tutkielmassa perehdytään neurotieteellisiin tutkimuksiin, joissa taloustieteellisiä valintateorioita hyödynnetään eri tavoin. Joidenkin tutkimusten tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka hyvin taloustieteelliset valintateoriat pystyvät antamaan teoreettisen viitekehyksen sille, miten päätöksentekoon liittyvät prosessit toteutuvat aivoissa. Tämä on toteutettu siten, että valintateorioiden funktioiden muuttujille asetetaan niiden toimintatapaa mukailevat aivojen alueet. Tähän toimintatapaan perustuen voidaan siten esittää, kuinka hyvin valintateorioiden oletukset vastaavat todellisuutta. Riskikäyttäytymistä selittävän prospektiteorian ja siihen liittyvän tappiokammon tutkiminen ovat esimerkkejä siitä, miten neurotieteiden avulla voidaan kuvata sitä, kuinka hyvin jokin taloustieteellinen teoria vastaa todellisuutta. Tappiokammon mukaan ihminen kokee tietynsuuruisen tappion voimakkaammin kuin samansuuruisen voiton. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että kun tietynsuuruinen voitto lisäsi aivojen aktiivisuutta tietyllä aivojen alueella, niin tappioiden kohdalla saman aivoalueen aktiivisuus väheni noin kaksinkertaisesti verrattuna voiton aiheuttamaan reaktioon. Eli tässä tapauksessa käyttäytymistaloustieteessä kehitetylle tappiokammon käsitteelle kyettiin löytämään myös hermostollinen vastine. Neurotieteissä voidaan myös hyödyntää taloustieteellisiä valintateorioita silloin, kun halutaan selittää tietyntyyppistä käyttäytymistä. Eräässä tutkimuksessa tutkittiin testosteronin vaikutusta eri ajassa tehtäviin taloudellisiin valintoihin. Testosteronin määrän on yleisesti havaittu korreloivan positiivisesti impulsiivisen käyttäytymisen kanssa. Tästä huolimatta kyseisessä tutkimuksessa havaittiin intertemporaaliseen valintaan liittyvää diskonttausfunktiota hyödyntämällä, että testosteronin määrä korreloi positiivisesti kärsivällisyyden kanssa. Neurotaloustiede on vielä nuori poikkitieteellinen tieteenala (ensimmäiset aiheeseen liittyvät oppikirjat julkaistiin 2000-luvulla). Tästä huolimatta sen avulla on jo nyt pystytty kehittämään neurotieteiden tapaa tehdä taloudelliseen päätöksentekoon liittyvää tutkimustyötä. Tässä tutkielmassa esitetyt tutkimustavat tarjoavat lähtökohdan sille, miten neurotaloustieteellistä tutkimusta tulisi jatkossa toteuttaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Laitakari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.