University of Oulu

Moniammatillista kuntoutumista edistävää työotetta tukevat ja estävät tekijät yliopistosairaalan vuodeosastolla

Saved in:
Author: Järvinen, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806062526
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Järvinen, 2018
Publish Date: 2018-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirkola, Heidi
Huczkowski, Panu
Reviewer: Pirkola, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla miten moniammatillista kuntoutumista edistävää työotetta tukevat ja estävät tekijät sekä työotteeseen vaikuttava lähiesimiehen toiminta näyttäytyvät yliopistosairaalan kirurgisilla ja sisätautisilla vuodeosastoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa moniammatillisen kuntoutumista edistävän työotteen nykytilasta yliopistosairaalan vuodeosastoilla. Tavoitteena on, että tuotettua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää osastojen toiminnan kehittämisessä ja työyksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien ja toimintamallien laatimisessa sekä lähiesimiesten johtamisosaamisen kehittämisessä moniammatillista kuntoutumista edistävää työotetta tukevaksi.

Tutkimuksen aineisto koostuu kymmenestä teemahaastattelusta. Haastatteluihin osallistui vuodeosastojen sekä niillä työskentelevän terapiahenkilöstön lähiesimiehiä sekä sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että hoitohenkilöstö ja heidän esimiehensä ovat yhtä mieltä siitä, mitkä työotteeseen vaikuttavat tekijät tällä hetkellä tukevat ja mitkä estävät moniammatillisen kuntoutumista edistävän työotteen toteutumista yliopistosairaalan vuodeosastoilla. Lähiesimiehen toiminta sekä työyhteisön ilmapiiri koetaan edistävinä tekijöinä, joiden varaan on tulevaisuudessa hyvä lähteä kehittämään työotetta tukevia yhteisiä toimintamalleja. Suurimmat kehittämistarpeet koskevat moniammatillisen tiimin eri ammattilaisten roolien tunnistamista ja esille tuomista sekä merkityksellisen tiedon siirtymisen varmistamista kommunikointia ja vuorovaikutusta kehittämällä.

Jatkossa olisi tarpeen tehdä tutkimusta siitä, että miten moniammatillista kuntoutumista edistävää työotetta on pystytty jalkauttamaan työyksiköihin sitä edistävällä johtamisella ja millaisia hyötyjä tästä on seurannut organisaatioiden moniammatillisen johtamisen sekä asiakkaiden näkökulmasta.

Multiprofessional rehabilitation approach in university hospital wards : promoting and hindering factors

Abstract

The purpose of this study was to describe how factors promoting and hindering a multiprofessional rehabilitation approach and the first line manager actions impacting the approach manifested in the surgical and medical wards of a university hospital. The aim of the study is to produce up-to-date information about the current status of multiprofessional rehabilitation approach in the wards of a university hospital. The objective is that the information produced could in future be utilised to develop ward practices and to draw up work unit-specific development plans and approaches, as well as to develop first line managers’ management skills which promote a multiprofessional approach.

The study material consisted of ten thematic interviews. The interviewees included first line managers of the therapy and staff working in wards as well as nurses, physiotherapists and occupational therapists. The data were analysed using inductive content analysis.

The results of the study show that nursing staff and managers agree on the factors that currently promote or hinder the implementation of a multiprofessional rehabilitation approach in the university hospital wards. The actions of first line manager and the atmosphere in the work unit were perceived as promoting factors which should serve as a basis when developing a common framework promoting a rehabilitation approach. The greatest development needs are related to identifying the roles of the professionals involved in multiprofessional teamwork and ensuring the transfer of significant information through increased communication and interaction.

In future, research should focus on how successfully practices that promote a multiprofessional rehabilitation approach have been implemented in work units through supportive management. In addition, the benefits this has resulted in from the viewpoint of organisations’ multiprofessional management and clients would also warrant further study.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Järvinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.