University of Oulu

Mukautumiskeinot aikuisiän ADHD:ssa : systemoitu kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Simonen, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806082547
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Simonen, 2018
Publish Date: 2018-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla mukautumiskeinoja, joita aikuiset käyttävät ADHD-oireidensa vuoksi. Tavoitteena oli syventää ymmärrystä ADHD:sta ja sitä kautta kehittää häiriön lääkkeetöntä hoitoa sekä mahdollisesti edistää kohderyhmään kuuluvien tunnistamista. Tutkimuskysymykseksi määriteltiin: Millaisia keinoja aikuiset käyttävät mukautuakseen erilaisten ympäristöjen ja tehtävien vaatimuksiin ADHD-oireistaan huolimatta? Aineiston haku toteutettiin keväällä 2018. Tiedonhaussa käytettäviä tietokantoja olivat Pubmed, CINAHL, Cochrane ja Medic. Aineistoon hyväksyttävien tutkimusartikkelien tuli olla julkaistu suomeksi tai englanniksi vuosina 2008–2018. Tutkittavien tuli olla 18-vuotiaita tai vanhempia sekä toimia itse tutkimusten tiedonantajina. Aineistosta pois suljettiin esimerkiksi muut kuin alkuperäiset tutkimusartikkelit sekä tutkimukset, joissa mukautumiskeinoja ei ollut selkeästi kehitetty nimenomaan ADHD-oireiden vuoksi. Lopulliseen aineistoon valikoitui kuusi tutkimusartikkelia, jotka analysoitiin induktiivisesti. Kuvailevan luokittelun tuloksena mukautumiskeinot jakautuivat neljään luokkaan: tarkkaavuutta tukevat valmistelut, tarkkaavuutta ylläpitävät keinot, sosiaaliset keinot ja väistelevät keinot. Katsauksen perusteella kohderyhmän käyttämät mukautumiskeinot ovat moninaisia. Ne ovat osittain hyödyllisiä, osittain epätarkoituksenmukaisia. Osa on tietoisia, osa tiedostamattomia. Erityisesti tuloksissa korostuvat tarkkaavuuden edistämiseen pyrkivät strategiat. Toinen merkityksellinen havainto on oman oirekuvan, tarpeiden ja kykyjen ymmärtämisen tärkeys. Ymmärtämisen myötä mahdollistuvat esimerkiksi oman paikan löytäminen sosiaalisessa ja ammatillisessa elämässä. Katsaus auttaa kohderyhmään kuuluvia, heidän läheisiään ja ammattilaisia hahmottamaan elämää aikuisiän ADHD:n kanssa ja ymmärtämään paremmin siihen yhteydessä olevaa käyttäytymistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Simonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.