University of Oulu

”Kyllä ennenkin vihkoja korjattiin ja siihen meni aikaa, mutta...” : kokeneiden luokanopettajien ajatuksia opettajan ammatin muutoksista

Saved in:
Author: Juustila, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808232654
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Juustila, 2018
Publish Date: 2018-09-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Muutokset opettajan ammatissa ovat herättäneet runsaasti keskustelua viime vuosina. Opettajien työmäärän on todettu kasvaneen ja työolojen heikentyneen. Julkisessa keskustelussa syitä muutoksille on löydetty esimerkiksi haastavammaksi muuttuneista oppilaista, kasvatusvastuun siirtymisestä kodeista kouluihin ja opettajien uusista työtehtävistä. Muutoskeskustelu koulun ympärillä on ollut aktiivista aiemminkin. Monista muutoksista lapsissa, vanhemmissa ja opettajan ammatissa ollaan oltu huolissaan myös edellisvuosikymmenten aikana. Huomattavaa on se, että joidenkin aiemmin havaittujen muutosten kehityskulku on jatkunut ja jopa voimistunut näihin päiviin saakka. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokeneiden luokanopettajien ajatuksia opettajan ammatin muutoksista. Tutkimus pyrkii vastaamaan tarkentavasti siihen, millaisia ajatuksia kokeneilla luokanopettajilla on muutoksista oppilaissa ja vanhemmissa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, millaiset muut muutokset ovat vaikuttaneet opettajan ammattiin. Tutkimuksen taustalla on julkisesta keskustelusta ja mediasta poimitut usein esiintyvät väittämät opettajan ammatin muutoksista. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla neljää kokenutta (>15 työvuotta) luokanopettajaa. Mediasta poimitut väittämät toimivat pohjana haastattelurungolle. Haastattelutapana oli teemahaastattelu, jossa voidaan nähdä väittämien käyttämisen myötä viitteitä myös virikehaastatteluun. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Joitakin sisällönanalyysin puutteita on pyritty paikkaamaan kiinnittämällä erityistä huomiota sille osoitettuihin ongelmakohtiin. Tutkimuksen tulokset esitetään aiemmin määriteltyjen teemojen (oppilaisiin liittyvät muutokset, vanhempiin liittyvät muutokset ja muihin tekijöihin liittyvät muutokset) mukaisesti. Oppilaisiin liittyvistä muutoksista keskeisin oli inkluusion vaikutus oppilaisiin. Lisäksi esiin nousi oppilaiden muuttuneet elintavat sekä muuttunut suhtautuminen aikuisiin. Vanhempiin liittyvistä muutoksista ilmeni erilaisia suuntauksia: vanhempien lisääntyneet vaatimukset opettajaa kohtaan, kasvatusvastuuta siirtänyt ”kadonnut vanhemmuus” sekä moninaistuneiden perhetaustojen vaikutukset opettajan ammattiin. Keskeisimpiä muutoksia olivat opettajien mukaan kuitenkin niin sanotut muista tekijöistä johtuvat muutokset, jotka perustuivat pääosin hallinnollisista päätöksiin ja uudistuksiin. Nämä ovat aiheuttaneet opettajille opetustuntien ulkopuolista työtä ja vähentäneet koettua autonomian tunnetta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Juustila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.