University of Oulu

Biodegradation of synthetic textile fibres

Saved in:
Author: Romakkaniemi, Idamaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808232664
Language: English
Published: Oulu : I. Romakkaniemi, 2018
Publish Date: 2018-09-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Synthetic fibres are a raw-materials, that have rapidly become more commonly used in the textile industry. They are used in many everyday products as such or as blends with other fibres like cotton. Synthetic fibres are utilized to achieve the wanted special abilities in textiles. Synthetic textile fibres are composed of polymers and mainly do not decompose in nature as such. Accumulation of these fibres is a growing environmental problem across the globe. If digested, synthetic fibres can be dangerous to organisms. To solve this problem, research has been done to find biological ways of degrading synthetic fibres. Different kinds of micro-organisms have been examined to find organisms that can utilize synthetic fibres in their metabolism. In this bachelor’s thesis the aim was to gather as much information as possible on researches done on synthetic fibre biodegradation to date. Different kinds of fibres and their components were identified and the production processes were examined. Biodegradation of each fibre and their components by microbes and enzymes was investigated. The majority of results were found on polyurethane fibres while less results related to aromatic polyamide fibres. As a result of this data collection it could be stated, that the topic needs more scientific research to find effective ways to biodegrade synthetic fibres. The goal of this literary research is to give an extensive overview on the pollution problem caused by synthetic textile fibres and the biological methods of degrading them as well as to emphasize that the gathered information should be utilized to solve the problem.
see all

Synteettiset kuidut ovat nopeasti yleistynyt materiaali tekstiiliteollisuudessa. Niitä käytetään monissa arkipäiväisissäkin tuotteissa sellaisenaan tai sekoitettuna muiden kuitujen kuten puuvillan kanssa. Niillä pyritään saavuttamaan tekstiilille halutut erityisominaisuudet. Synteettiset tekstiilikuidut koostuvat polymeereistä ja eivät pääsääntöisesti hajoa luonnossa sellaisenaan. Niiden kerääntyminen luontoon ja meriin on kasvava ympäristöongelma ympäri maailmaa. Synteettiset polymeerit voivat olla vaarallisia eliöille joutuessaan niiden ruuansulatukseen. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on pyritty löytämään biologisia menetelmiä hajottaa synteettisiä kuituja. Erilaisia mikro-organismeja on tutkittu, jotta löydettäisiin organismeja, jotka pystyisivät hyödyntämään synteettisiä kuituja metaboliassaan. Tässä kandidaatin työssä pyrittiin keräämään mahdollisimman kattavasti tietoa tähän päivään mennessä tehdyistä tutkimuksista synteettisten kuitujen biohajoamisesta. Erilaiset kuitulajit ja niiden komponentit määriteltiin ja selvitettiin, millaisella prosessilla niitä valmistetaan. Jokaisen kuidun ja niiden komponenttien biohajoamista selvitettiin mikrobien ja entsyymien avulla. Eniten tutkimustuloksia löytyi polyuretaanikuiduista ja vähiten aromaattisista polyamidikuiduista. Tiedonhankinnan tuloksena voisi todeta, että aihe vaatii yhä tieteellistä lisätutkimusta, jotta löydetään tehokas biologinen keino hajottaa synteettisiä kuituja. Tämä kirjallisuustutkielman tavoite on antaa laaja yleiskuva synteettisten tekstiilikuitujen aiheuttamasta saasteongelmasta ja niiden biologisesta hajottamisesta sekä pyrkiä korostamaan, että kerättyjä taustatietoja tulisi hyödyntää ongelman ratkaisemisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Idamaria Romakkaniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.