University of Oulu

Musiikkiluokka elämää ohjaamassa : tapaustutkimus Kokkolan musiikkiluokilla opiskelleiden musiikillisista elämäntarinoista

Saved in:
Author: Ylimäki, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808232665
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ylimäki, 2018
Publish Date: 2018-09-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Reviewer: Ojala, Juha
Lassila, Erkki
Description:
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää musiikkiluokilla opiskelun merkityksiä Kokkolan musiikkiluokilla opiskelleiden lasten ja nuorten elämässä. Kandidaatintutkielmassani tutkin samaa aihetta. Siitä saamani tulokset kannustivat tutkimaan lisää ja syventymään aiheeseen. Selvitin haastateltaviltani musiikkiluokilla opiskelun merkityksiä musiikkiharrastukseen, koulumenestykseen, jatko-opintoihin sekä ammatinvalintaan. Lisäksi olen tarkastellut musiikkiluokan opettajan roolia luokan ryhmähengen ja ilmapiirin muodostumisessa sekä kysyin millaisia kokemuksia ja elämyksiä haastateltavilleni on jäänyt musiikkiluokilla opiskelusta. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla kahdeksaa Kokkolan musiikkiluokkien entistä oppilasta. Valitessani tutkimukseni osallistujia olennaista oli, että he ovat Kokkolan musiikkiluokkien entisiä oppilaita. Kaikilla tulisi olla musiikkiluokkataustaa vähintään neljä vuotta sekä he olisivat täysi-ikäisiä. Haastateltavia tulisi olla joka vuosikymmeneltä ja musiikkiluokka-ajoista tulisi olla riittävän kauan saadakseni heiltä luotettavaa sekä kokemukseen pohjautuvaa tietoa. Tutkimustuloksista käy ilmi, että kaikki haastateltavani olivat tyytyväisiä valintaansa opiskella musiikkiluokilla. Ulkoisilla tekijöillä ei ollut merkittävää roolia esimerkiksi soittoharrastuksen jatkumiselle tai ammatinvalinnalle. Musiikkiopisto, soitonopettaja ja musiikkiluokanopettaja tukevat soittoharrastuksen jatkumista. Sisäinen motivaatio ja henkilökohtainen kiinnostus musiikkiin sai myös puolet haastateltavista valitsemaan musiikin ammatikseen. Musiikkiluokkakäytänne on toimiva kokonaisuus. Yleisesti ottaen musiikkiluokkaympäristöä pidettiin hyvänä ja hyödyllisenä kasvuympäristönä. Musiikkiluokilla nähtiin olevan vain hyvin vähän negatiivisia piirteitä. Merkittävä vaikutus luokan ryhmähenkeen ja yksilön kokemuksiin oli musiikkiluokkien yhteisöllisyydellä ja yhdessä tapahtuvalla toiminnalla sekä opettajan henkilökohtaisella innostavalla panoksella. Itse en ole opiskellut missään vaiheessa musiikkiluokilla eli omat mahdolliset musiikkiluokkakokemukset eivät ole vaikuttaneet tutkimukseeni. Ennakko-oletuksia kuitenkin minulla oli, koska useat ystäväni ja sukulaiseni ovat opiskelleet musiikkiluokilla. Pohdintaosion lopuksi ehdotan myös muutamia jatkotutkimusaiheita. Tutkimusta voisi laajentaa esimerkiksi haastattelemalla entisiä ja nykyisiä opettajia tai oppilaiden huoltajia. Musiikkiluokkien oppilaita voisi myös seurata ja tarkkailla musiikkiluokkaympäristössä tai käyttäytymistä eri oppiaineiden ja opettajien tunneilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Ylimäki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.