University of Oulu

Musiikin oppiaine sosiaalisten taitojen kehittäjänä perusopetuksessa

Saved in:
Author: Laakkonen, Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808302678
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Laakkonen, 2018
Publish Date: 2018-09-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja ja niiden merkityksen arvellaan korostuvan tulevaisuudessa. Erityisen tärkeänä niiden rooli nähdään työelämässä. Sosiaaliset taidot ovat kykyä olla muiden ihmisten kanssa ja taitoa selvitä sosiaalisista tilanteista. Nykyaikana suuressa arvossa pidettävä sosiaalisuus puolestaan on kiinnostusta ja halua olla muiden ihmisten seurassa. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, mutta sosiaaliset taidot ovat opittavia taitoja, jotka opitaan harjoittelemalla. Yksi sosiaalisten taitojen lähtökohta on empatia, joka on kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja joka edellyttää kehittyäkseen emotionaalisen kompetenssin kehittymistä. Sosiaalisten taitojen vastavoima on aggressio. Aggressio on tehokas toimintamalli sosiaalisissa tilanteissa, mutta sen käyttäminen ei ole eettisesti hyväksyttävää. Sosiaalisiin taitoihin kuuluu siis myös eettinen ja moraalinen puoli. Sosiaaliset taidot vaativat kehittyäkseen runsasta harjoittelua. Kun niiden merkitys tulevaisuudessa kasvaa, on luontevaa, että niitä harjoiteltaisiin myös koulussa. Sosiaalisten taitojen, yhteisössä toimimisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen tuleekin esille perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Käsittelen kandidaatintutkielmassani sosiaalisten taitojen ilmenemistä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa peilaten sitä tutkimuskirjallisuuteen. Musiikki on korkeasti sosiaalinen taidemuoto, joten se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Musiikinopetukseen kuuluvat työtavat, kuten soitinten jakaminen, vuorottelu, toisten kuunteleminen, esiintyminen ja yhteisen tavoitteen eteen työskenteleminen harjoittavat oppilaiden sosiaalisia taitoja. Erityisesti yhteismusisointi kehittää oppilaiden yhteistyön ja toisten huomioon ottamisen taitoja luoden lisäksi yhteisiä kokemuksia, jotka ovat tärkeitä oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteishengen kehittäjiä. Musiikillisella vuorovaikutuksella on myös erittäin voimakas vaikutus empatian kehittymiseen. Esittelen kandidaatintutkielmassani muutamia tähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Musiikin oppiaine sisältää paljon mahdollisuuksia oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittämiseen koulussa. Näistä mahdollisuuksista ei kuitenkaan olla laajasti tietoisia, joten niitä on tärkeää tuoda esiin avaamalla aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Samalla puolustetaan myös musiikin oppiaineen välillä kyseenalaistettua tärkeyttä opetussuunnitelmassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elli Laakkonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.