University of Oulu

Taiteen voima ja vaikuttavuus yksilön kasvussa : näkökulmia taideterapioista

Saved in:
Author: Ukonaho, Eija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808312691
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ukonaho, 2018
Publish Date: 2018-09-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää taiteen merkitystä yksilön kasvussa ja kuinka taidetta hyödynnetään psykologian puolella taideterapioissa. Varsinaisena tutkimuskysymyksenä oli mitä taide voi ilmentää ja miten sitä hyödynnetään taideterapiassa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena tutustumalla niin psykologian kuin filosofian kirjallisuuteen. Lisäksi kirjallisuudessa perehdyttiin myös tutkimuksiin ja niissä tehtyihin johtopäätöksiin. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen antaa hyvän poikkileikkauksen aihealueeseen liittyvästä tutkimuksesta ja se voi koostua lehtiartikkeleista, tieteellisistä julkaisuista ym. Kandidaatin työssä tuodaan ensin esille taiteen merkitystä yleisellä tasolla ja kuinka se voi olla yksilön maailmankuvan kuvaajana. Taiteessa kiteytyy sen tekijän kuin katsojan intressit. Valmis teos voi ilmentää myös esimerkiksi arvoja ja asenteita sekä ottaa kantaa asioihin. Kuvakulttuuri on osa myös visuaalista kulttuuria, joka yltää tuottamisen tavoista kaikkiin visuaalisiin viesteihin ja aina muotoiluun saakka. Taiteessa on oleellista myös kulttuuri eli sen kautta tuotetaan kulttuuria, mutta se itsessään voi olla kulttuurin tuote. Taide tuo myös erilaisia mahdollisuuksia lasten ja nuorten parissa tehtävään kasvatustyöhön. Taiteen kautta lapset ja nuoret voivat kehittää motorisia taitojaan, mutta käsitellä myös kasvuun liittyviä kipukohtia. Taiteen kautta lapsella ja nuorella on mahdollisuus rakentaa omaa identiteettiään ja jäsentää sitä suhteessa ympäröivään maailmaan. Taidetta käytetään psykologian puolella erityisesti terapioissa, joissa pyritään eheyttämään yksilöä ja tuomaan esille tiedostamattomassa piileviä tekijöitä, jotka vaikuttavat sen hetkiseen toimintaan. Taideterapiat lähestyvät ihmistä ja psyykeen ymmärtämistä erilaisista taustateorioista käsin ja ne painottavat joitakin asioita enemmän. Kuitenkin kaikille yhteistä on lisätä asiakkaan itseymmärrystä ja auttaa asiakasta omassa eheytymisprosessissa. Taideterapiaprosessi on itsessään hyvin henkilökohtainen prosessi, jossa voidaan keskittyä tarkastelemaan asiakkaan näkökulmasta tarpeellisia asioita. Tämän vuoksi terapiaprosessi ei välttämättä etene lineaarisessa järjestyksessä vaan terapiassa voidaan palata sellaiseen vaiheeseen, jossa tarvitsee enemmän työskentelyä. Taideterapia voi edetä aaltomaisena liikkeenä eri vaiheiden välillä. Taideterapiaa hyödynnetään traumojen käsittelyssä, seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden hoidossa, katastrofityössä, sairauksien ymmärtämisessä, oman identiteetin jäsentämisessä jne.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eija Ukonaho, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.