University of Oulu

Kauppakamari jäsenyritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön edistäjänä : tapaus Oulun Kauppakamari

Saved in:
Author: Ala-Nissilä, Anssi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809052699
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ala-Nissilä, 2018
Publish Date: 2018-09-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:
Yhteistyö yritysten ja korkeakoulujen välillä on tunnistettu yhteiskunnallisesti tärkeäksi aiheeksi, mutta aihe on jäänyt tieteellisessä tutkimuksessa vähälle huomiolle. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä ilmiönä, sekä löytää vaikuttamisen paikkoja yhteistyön edistämiseksi. Yhteistyötä tarkastellaan yritysmaailman näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu verkostoteoriaan, teoriaan yhteistyöstä sekä vaihdannan teoriaan ja se on muodostettu kahdenvälisen yhteistyön-, triadin toiminnan, ARA-mallin, verkoston arvonluonnin sekä transaktiokustannusten taloustieteen teorioiden perusteella. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, jotka toteutettiin puhelimitse. Haastatteluun osallistui kahdeksan Oulun alueella toimivan yrityksen edustajaa, joista suurin osa kuului yrityksen ylimpään johtoon. Koska aiheesta ei ole aiempaa tutkimusta, pyrittiin testaamaan teoreettista viitekehystä sekä luomaan empiirisen aineiston avulla spesifimpi, paremmin kyseiselle ilmiölle sopiva päivitetty viitekehys. Tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella luodun päivitetyn viitekehyksen avulla voidaan paremmin ymmärtää yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Päivitetty viitekehys kuvaa ilmiötä sekä sen avulla on mahdollista saada neuvoja yhteistyön aloittamista varten sekä sen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tutkimuksen kontribuutiona voidaan pitää aiempaa tutkimusta laajempaa kuvaa yhteistyöstä. Tutkimuksen avulla löydettiin jo aiempaa tutkimusta tukevia tekijöitä yhteistyön eri tasoista sekä yritysten kiinnostuksesta tehdä yhteistyötä. Tämän lisäksi tunnistettiin keinoja kehittää ja ylläpitää yhteistyötä sekä keinoja, joilla ulkopuolinen organisaatio pystyy omien verkostojensa avulla luomaan oman alueen yhteistyöstä tiiviimpää. Tutkimustulokset antavat neuvoja yritysten opettamiseen ja neuvomiseen organisaatioille, jotka pyrkivät edistämään yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä. Erityisesti tutkimustuloksista voivat hyötyä yritykset, jotka eivät vielä tee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. He voivat oppia tutkielman avulla tunnistamaan korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksia ja minimoida yhteistyön aloittamiseen tarvittavat resurssit sekä oppia tutkimuksessa nousseiden keinojen avulla ylläpitämään ja kehittämään yhteistyötä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anssi Ala-Nissilä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.